Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja ÕPPEKAVARÜHM AUDIOVISUAALNE JA MUU MEEDIA

     ÕPPEKAVA NIMETUS   (eesti keeles) Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja õppekava
( vene keeles)  Разработчик сайтов и веб систем
  ARVATAV AMETIKOHT Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja
  ÕPPEKAVA MAHT   160 tundi
AUDITOORSE JA PRAKTIKA MAHT 160 tundi
ISESEISVATÖÖ OSAKAAL 0. tundi
SIHTGRUPP Õppeprogramm on mõeldud täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks ja ümber koolitamiseks. Koolitustel osaleda saab arvuti tehnoloogijas huvitatud inimesed, kellele on soov ennast arendada selles suunas.
  ÕPPEKEEL   Vene
  ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS   Õppekava koostamise aluseks on “ECOMENGRAD ÕPPEKESKUSE” koolitajate ainekavad ning: https://innovesa.sharepoint.com/sites/HA/omk/kutseharidus/SA%20Innove%20kutsehariduse%20ppekavade%20arenduskeskus/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FHA%2Fomk%2Fkutseharidus%2FSA%20Innove%20kutsehariduse%20ppekavade%20arenduskeskus%2F%C3%95ppekavad%2F%C3%9Cldised%20juhised%20%C3%B5ppekava%20koostamiseks&p=true   https://www.hm.ee/sites/default/files/juhend_valjundipohise_oppekava_koostamiseks.pdf  
  ÕPPEKAVA KOOSTAJAD   Aleksei Solovjov  
  ÕPPEKAVA KOOLITAJAD   Aleksei Solovjov   Haridus 2009 – 2013 Kohtla-Jarve, Eesti  on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa  kolledž Rakendusinfotehnoloogia erialal 1997 — 2009 Narva Pähklimäe Gümnaasium Narva, Eesti Töökogemus 12/2014 …Andevis AS Tallinn, Eesti  Programmeerija 10/2013 … 07/2014 RADO LAUKAR OÜ Narva, Eesti   Veebiarendaja  Veebilehe ja veebisüsteemi arendamine ja küljendamine,  Android ja iOS tarkvaraarendamine Enam kasutatud platvormid ja tehnoloogiad: PHP, CSS, HTML5, Cordova, CodeIgniter Web Framework, JS, jQuery, AJAX, JSON, MySQL, Swift, Netbeans.
      02/2012 … 04/2013 Business-Soft OÜ   Kohtla-Jarve, Eesti Tarkvara arendaja (praktikant) 02.2012 – 05.2012 — C++ arendamine09.2012 – 12.2012 — C# ASP.NET veebiarendamine02.2013 – 04.2013 — C# ASP.NET veebiarendamine   07/2011 – 08/2012     SIGN OÜ  Narva, Eesti Arvuti tehnik (praktikant)   07.2011 – 08.201107.2012 – 08.2012 Arvuti komplekteerimine; arvuti komponendide asendamine; riist- ja tarkvara veaotsingu; Operatsioonisüsteemi, tarkvara ja draiverite installeerimine    
  ÕPEVÄLJUNDID   Õppeprogrammi eesmärgiks on anda tudengitele baas- ja tehnilised oskused ja teadmised, mis on vajalikud Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja eriala saamiseks. Veebirakenduste arendamise oskus.  HTML5 põhitõed            Veebisaitide arendamiseks professionaalsete toimetajate tundmine. CSS3 põhitõedVastuvõtlikkus ja CSS3 funktsioonidJavaScripti keelede tundmineJavascript Brauseri objektide tundmine. Objektide konstruktorite tundmine. Javascripti raamistikudVeebisaidi paigutuse oskuse omandamineWordPress CMS veebisaidi loomise oskus
    ÕPPEKAVA RAKENDAMINE     Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm (sh. distantsioonõpe)
  ÕPPEMEETODID   Õppemeetodina on mõeldud kasutada enamasti loenguid ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja seetõttu leiab võimaluse tegeleda individuaalselt iga tudengiga.
  NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS   Vastuvõtt ECOMENGRAD Õppekeskusesse toimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “ECOMENGRAD Õppekeskuse” direktor.  
  ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED   Tundidel osalemine vähemalt 80% mahus, sooritatud praktika; moodulite ja praktikate tulemused on hinnatud positiiivselt.  
   
            1.   Veebirakenduste arendamine.  HTML5 põhitõed             
MOODULI MAHT 30  Tundi
  ÕPPEAINE ÕPETAJA   Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: õppija teab veebirakenduste arhitektuuri, mõisted.Tunneb HTML5 põhimõtteid   Kasutab heli ja videoelemente        
  ÕPPESISU   1. Veebirakenduste arhitektuur. Kasutajaliidese kujundamine Tööriistad ja meetodid veebirakenduste arendamiseks. 2. HTML-dokumendi struktuur, sildi ja atribuudi mõiste, loendid, pildid, hüperlingid, värvid. 3. Töö tabelite ja HTML-vormidega. Tabeli struktuur: päised, read ja lahtrid. Vormi elemendid: tekstiväljad, raadiolülitid, märkeruudud, loendid, tekstialad, nupud, failide, värvi, vahemikute, kuupäeva ja kellaaja valikuväljad. 4. HTML-i heli- ja videohaldus ja sisestamine
    2. Professionaalsed toimetajad veebisaitide arendamiseks. CSS3 põhitõed  
MOODULI MAHT 21 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: õppija tunneb professionalseid toimetajaid vebisaitide arendamiseks.Tunneb Adobe Dreamweaveri visuaalse redaktori ja selle põhimõtted.
  ÕPPESISU 1. Adobe Dreamweaveri visuaalne redaktor: globaalsed sätted, tööruum, failiinspektor, veebisaidi sätted, lehe atribuudid, elementide lisamine, CSS-i stiilide ja JavaScripti skriptide ühendamine, tabeli andmete import. HTML + CSS-mallide kasutamine. 2. CSS-i kaasamise viisid. Süntaks ja stiilielemendid. Valijate tüübid: universaalne, silt, klass, identifikaator, järeltulija, tütarliin, vennalik, atribuut, pseudoklass, pseudoelement, struktuurne pseudoklass. Valikute, CSS-i muutujate kombineerimine ja rühmitamine. Valikute pärimine ja kaskaad.
           3. Vastuvõtlikkus ja CSS3 funktsioonid
MOODULI MAHT 22 Tundi  
ÕPPEAINE ÕPETAJA Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: õppija kasutab CSS-i meediumipäringuid.Kasutab Eeltöötlejaid LESS-i näite abil
  ÕPPESISU 1. CSS-i meediumipäringute kasutamine reageeriva disaini väljatöötamiseks. 2. Animatsioon ja teisendamine CSS-is. Animatsiooniteegid, CSS-generaatorid. Gradiendid, raamid, varjud, üleminekud, filtrid. 3. Eeltöötlejate kasutamine LESS-i näite abil: eeltöötleja, muutujate, funktsioonide ja arvutuste seadistamine, eeltöötluse koodi teisendamine CSS-koodiks. Järeprotsessorite kasutamine: müüja eesliidetega töötamine. CSS metoodikad. 4. CSS-i raamistikud, kasutades näitena Bootstrap-i.
           4. Tutvustame JavaScripti keelega  
  MOODULI MAHT   30 Tundi
  ÕPPEAINE ÕPETAJA   Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: õppija tunneb JavaScripti skriptide ühendamise viisid.Mõistab keeleehituse.  
  ÕPPESISU 1. JavaScripti skriptide ühendamise viisid. Andmetüübid, muutujad, operaatorid, andmete sisend ja väljund. 2. Keeleehitus, hargnemine, andmetöötlus. JavaScripti objektid. Meetodid Math. 3. Tsüklite korraldamine, töö massiividega. JavaScripti funktsioonid. Muutujate ulatus. Sündmuste käitlejad. 4. JavaScripti koodi silumine: brauseri arendaja tööriistad.
           5. Javascript Brauseri objektid. Objektide konstruktorid. Javascripti raamistikud  
MOODULI MAHT 20 Tundi
  ÕPPEAINE ÕPETAJA   Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: Õppija töötab brauseri objektidega. Tunneb objektide konstruktsioone.  
  ÕPPESISU 1. Töö objektidega window, document, navigator, history jne. 2. Dokument objekti kogud. 3. Vormihaldus, töö keelpillidega. 4. Funktsioonide konstruktorid. 5. JavaScripti raamistikud  jQuery ja Node.js näitel.
           6. Veebisaidi paigutus  
MOODULI MAHT 22 Tundi
  ÕPPEAINE ÕPETAJA Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: Õppija paigutab iseseisvalt veebisaidi.Kujundab veebisaidi  
  ÕPPESISU 1. Adobe Bracketsi koodiredaktor: põhiseaded, tööala, töö kaustade ja failidega, eelvaade reaalajas, kiire redigeerimine, installimine ja töö pistikprogrammidega. 2. HTML5 semantiliste elemendide sisu ja märgistuse sisu rühmitamiseks. Ploki- ja väiketähed. Ploki mudel: konteinerid ja ümbrised, taanded ja äärised, ploki sisu, elemendi konteineri tüüp, ploki elemendi piirkond, elemendi paigutus, ploki elemendi ülevool, elemendi ülekate. Ujuvad elemendid — CSS ujuki omadus. CSS spritiseerib. Reset.css ja normalize.css kasutamine. 3. CSS Flexbox: paindekonteineri ja paindeelementide omadused. Tundliku veebisaidi malli kujundus CSS Flexboxi abil. 4. CSS-ruudustik: töö märgistusega kahemõõtmelises ruumis. Tundliku veebisaidi malli kujundus CSS Gridi abil.
           7. WordPress CMS veebisaidi loomiseks  
MOODULI MAHT 15 Tundi
  ÕPPEAINE ÕPETAJA   Aleksei Solovjov
EESMÄRK   Õpetusega taotletakse, et: Õppija loob veebisaidi WordPress CMS Tunneb veebiserveri töötamise põhimõtted  
  ÕPPESISU 1. Kliendi ja serveri koostoime. Andmeedastus. HTTP-protokoll Veebiserveriga töötamise põhimõtted. 2. Open Serveri installimine ja konfigureerimine (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, FTP klient, Git, domeenid ja varjunimed, post jne). Kohaliku veebiserveri loomine. 3. Ülevaade CMS-süsteemidest (Joomla, Bitrix, OpenCart). WordPress CMS-system: installimine ja konfigureerimine, töö mallide ja pistikprogrammidega, vidina kontseptsioon, töö PHP sisemise koodiga, töö sisuga. 4. WordPress veebilehe üleviimine kohalikust arvutist hostimisele.
  HINDAMINE   Arvestatud või mittearvestatud   Arvestatud Õppur oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt. Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada. Mittearvestatud Õppur ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, ei tule tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides.  
  ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS Sisustus: Kasutatavad seadmed: 1 õppeklass, 10 arvutit, 1 projektor. Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara   Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele. Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.