Arvutiõppe õppekava

Õppekava nimetus: Arvutiõpe
Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppejõud: Sajan Aldzanov, Kõrgharidus ( Tomski polütehniline instituut,
rakendusfüüsika teaduskond ).

 1. Üldsätted
  1.1 Ecomengrad Arvutiõppe õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute
  koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
  1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest osast.
 2. Õppekava eesmärk
  Käesolev õppekava koosneb 6 moodulist.
  Õppekava eesmärk:
  2.1 Anda arvuti edukaks kasutamiseks põhilised praktilised oskused ja kogemused rakenduslike
  programmide kasutamise osas töökohustuste täitmisel, sealhulgas:
  — süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlusprogrammiga (MS Word);
  — süsteemsed oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga (MS Excel);
  — andmebaaside loomine ja kasutamine;
  — interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
  — turvalisuse põhitõed;
  — informatsiooni esitluse oskused;
  2.2 Õppekava eesmärgiks on ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.
 3. Saadavad teadmised ja oskused
  Koolituse läbinu oskab:
  — töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid;
  — kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
  — avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid;
  — luua esitlusi, salvestada neid, liikuda avatud esitluste vahel;
  — kasutada failitöötluse põhioperatsioone;
  — veebikasutamise oskus (navigeerimine, otsing, järjehoidjad);
  — kasutada elektronposti (kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine);
 4. Õppekava struktuur ja kestvus
  Käesolev õppekava näeb ette 90 ak.tundi ja koosneb 6 moodulist. Moodulid 1 — 6 on arvuti
  baaskursus (62 ak.tundi – kontakttöö ja 28 ak.tundi – iseseisev töö). Moodul 1. Arvuti
  kasutamine ja failihaaldus
  Õppejõud: Sajan Aldzanov
  Teema 1. Info- ja sidetehnoloogia põhimõisted: riistvara, tarkvara, võrgud.
  Teema 2. Arvuti kasutamine
  2.1 Arvuti käivitamine ja sisselogimine.
  2.2 Windows-keskkonnas töötamise mõisted ja võimalused: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö
  menüü ja akendega, klaviatuuri keele määramine ja lisamine.
  2.3 Tarkvararakendused: installimise ja desinstallimise reeglid ja vajadus.
  Teema 3. Failihaldus
  3.1 Draivide, kaustade ja failide struktuur, salvestamise reeglid ja võimalused. Draivid ja
  kaustad: laiendamine, ahendamine, navigeerimine.
  3.2 Failitüübid. Tegevused failidega: salvestamine, nimetamine, ümbernimetamine, sorteerimine,
  oleku muutmine (lugemisfail/lukus, lugemis-kirjutusfail).
  3.3 Failide/kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsimine. Prügikasti tühjendamine.
  Failide tihendamine. Viirusetõrje.
  3.4 Printimine. Printeri valimine printerite loendis, uue printeri installimine. Dokumendi
  printimine. Printimise peatamine, taaskäivitamine, kustutamine .
  Teema 4. Iseseisev töö (3 ak.t)
  Kokku: 8 ak.t

Moodul 2. Tekstitöötlus
Õppejõud: Sajan Aldzanov

Teema 1. Sissejuhatus MS Wordi
Teema 2. Dokumendi loomine ja vormindamine
Teema 3. Tabeli loomine ja vormindamine
Teema 4. Kirja koostamine
Teema 5. Dokumendi häälestus ja printimine
Teema 6. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 25 ak.t

Moodul 3. Arvutustabelid
Õppejõud: Sajan
Teema 1. Arvutustabelid (MS Excel). Elementaaroskused
Teema 2. Lahtrid
Teema 3. Read ja veerud. Töölehed
Teema 4. Valemid ja funktsioonid
Teema 5. Vormindamine
Teema 6. Diagrammid
Teema 7. Väljundite häälestus ja ettevalmistamine printimiseks
Teema 8. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 25 ak.t

Moodul 4. Andmebaaside kasutamine
Õppejõud: Sajan Aldzanov
Teema 1. Andmebaaside alused
Teema 2. Kasutamine
2.1 Andmebaasi loomine, salvestamine, avamine, ja sulgemine. Tööriistaribade kuvamine ja
peitmine. Spikrifunktsioonide kasutamine.
2.2 Tabeli, vormi või aruande avamine, salvestamine ,sulgemine, kustutamine. Navigeerimine
tabeli/kirjete vahel.
Teema 3. Tabelid
3.1 Kirjete lisamine ja kustutamine tabelis. Andmete muutmine ja kustutamine kirjes.
3.2 Tabeli loomine, väljade kirjeldamine koos andmetüüpidega. Valideerimisreeglid arvu,
kuupäeva, valuuta loomiseks. Välja seadmine primaatvõtmeks.
Teema 4. Infootsing
4.1 Käsu Otsi kasutamine. Filtri kasutamine. Päringute kasutamine andmete otsimiseks,
taastamiseks, analüüsimiseks.
4.2 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme tehte abil järgmistest: = (võrdne), <> (ei
võrdu), < (väiksem kui), <= (väiksem või võrdne), > (suurem kui), >= (suurem või võrdne).
4.3 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme loogikatehte abil järgmistest: AND (JA), OR
(VÕI), NOT (EI).
4.4 Päringu redigeerimine: kriteeriumi lisamine, muutmine ja eemaldamine; väljade lisamine,
eemaldamine, teisaldamine, peitmine ja kuvamine.
Teema 5. Objektid

5.1 Vormi loomine, kasutamine. Uute kirjete sisestamine. Kirjete kustutamine.
5.2 Andmete lisamine, muutmine, kustutamine. Teksti lisamine ja muutmine vormi päistes ja
jalustes.
Teema 6. Väljundid
6.1 Aruande loomine tabeli /päringu põhjal. Andmeväljade ja päiste paigutuse muutmine aruande
küljendis . Teksti lisamine ja muutmine aruande päistes ja jalustes. Tabeli, arvutustabeli
päringutulemi, tekstifaili (.txt, .csv) või XML-vormingu eksportimine .
6.2 Tabeli, vormi, päringutulemi või aruande suuna muutmine: vertikaalpaigutus ja
horisontaalpaigutus. Paberi formaadi muutmine. Lehekülje, valitud kirje(te) ja kogu tabeli
printimine. Aruande kindlate lehekülgede ja kogu aruande printimine.
Teema 7. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.t

Moodul 5. Esitlus
Õppejõud: Sajan Aldzanov
Teema 1. Esitluste kasutamise rakendused ( MS PowerPoint)
Teema 2. Esitluse loomine
Teema 3. Tekst
Teema 4. Diagrammid
Teema 5. Graafikaobjektid
Teema 6. Väljundid.
Teema 7. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.t
Moodul 6. Veebisirvimine ja suhtlus
Õppejõud: Sajan Aldzanov
Teema 1. Internet
1.1 Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö erinevate veebibrauseritega, www-
aadresside ülesehitus.
1.2 Terminid: Interneti-teenuse pakkuja (ISP), üldine resursiaadress (URL), hüperlink.
Otsingumootori olemus. Termin “RSS-materjalid”. Termin “netisaade”.
Teema 2. Veebibrauserid
Teema 3. Elektrooniline suhtlus
3.1 E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja
kliendiprogrammid. Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine. Väljad: Adressaat,

Koopia, Salakoopia. Faili lisamine kirjale . Manusfaili salvestamine. Funktsioonid: Vasta ja
Vasta kõigile. Meilisõnumi eelvaade ja printimine.
3.2 E-postkasti korraldamine: Meilisõnumite otsimine, sortimine, kustutamine ja taastamine. E-
posti kausta loomine ja kustutamine. Meilisõnumite prügikasti tühjendamine. Aadressiraamat:
kontaktide lisamine, värskendamine ja kustutamine.
3.3 Virtuaalkogukonna mõiste: sotsiaalvõrgud, interneti foorumid, jututoad, võrgumängud,
Mobiil-ID kasutamine veebis.
Teema 4. Turvalisus
Teema 5. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.tÕpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus

7. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute
jaoks kasutatakse arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud
litsentseeritud programmid.
10Lõpetamise kord
10.1 Nõuded õpingute lõpetamiseks : aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning
aktiivne iseseisev töö.
10.2 Õppija võib lõpetada põhiõpingud talle vajaliku mooduli lõpul.
10.3 Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab kirjaliku arvestuse või kirjaliku
eksami, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.4 Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta