Дигитальные навыки для начинающих (индивидуальное обучение)

Koolituse nimetus: Digioskuste algtaseme koolitus

Õppekeel: vene keel

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk

Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt.

Õpiväljundid:

Koolituse lõppus õppija:

-omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest,

— oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

— teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel;

— on teadlik e-allkirja olemusest, oskab kasutada ID-kaarti;

— teab küberruumi riske ja oskab oskab neid vältida

— oskab internetist infot otsida;

— oskab kasutada elektronposti;

— oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

— omab praktilist ülevaadet e-keskkonnast Zoom ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad saada algteadmisi arvuti kasutamiseks.

Koolitusele on vaja kaasa võtta ID-kaart ning PIN 1 ja PIN 2 paroolid.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80

 Kontakttunde: 80

Õppesisu:

Moodul 1. Arvuti algteadmised

Teema 1. Algteadmised enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest – 4 t.

Teemaa 2. Windows-I arvuti töölaud -4t.

Teem 3. Faile ja kaustu juhtimine: kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine – 8t.

Moodul 2. Töö küberruumis

Teema 1. Kasutamine Eesti ID-kaarti  avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee) – 4t.

Teema 2. E-allkiri (mh digiallkiri, mobiil-ID). kasutamine ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti) – 8t.

Teema 3. Küberruumi risked, neid vältitamine ning aktiivselt kaitsetamine isikuandmeid, mõistamine teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsetamine ennast veebipettuste ja ohtude ning küberkiusamise eest – 4t.

Moodul 3. Otsing Internetis ja e-post

Teema 1. Otsing internetist infot (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt) – 6t.

Teema 2. Otsing Google ja Yandex abil  – 6t.

Teema 3. Kasutamine elektronposti (sh @eesti.ee), teise e-posti aadressi – 4t.

Teema 4. Kasutamine www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“ – 4t.

Teema 5. Loomine endale isiklik e-posti aadressi – 8t.

Moodul 4. Kommunikatsioon Internetis

Teema 1. Kasutamine enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke (mh Facebook, Instagram) – 6t.

Teema 2. Praktiline ülevaade e-keskkonnast Zoom -6t.

Teema 3. Kasutamine osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone – 4t.

Lõputöö 4t

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised harjutused, lõputöö

Õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst.3, Sillamäe

Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sajan Aldzanov –Kõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, rakendusfüüsika teaduskond), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.