Digioskuste algtaseme koolitus

Õppekeskus:  Ecomengrad OÜ

Koolituse nimetus: Digioskuste algtaseme koolitus

Õppekeel: vene keel

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk

Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt.

Õpiväljundid:

Koolituse lõppus õppija:

-omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest,

— oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

— teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel;

— on teadlik e-allkirja olemusest, oskab kasutada ID-kaarti;

— teab küberruumi riske ja oskab oskab neid vältida

— oskab internetist infot otsida;

— oskab kasutada elektronposti;

— oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

— omab praktilist ülevaadet e-keskkonnast Zoom ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad saada algteadmisi arvuti kasutamiseks.

Koolitusele on vaja kaasa võtta ID-kaart ning PIN 1 ja PIN 2 paroolid.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80

 Kontakttunde: 80

Õppesisu:

Moodul 1. Arvuti algteadmised

Teema 1. Algteadmised enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest – 4 t.

Teemaa 2. Windows-I arvuti töölaud -4t.

Teem 3. Faile ja kaustu juhtimine: kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine – 8t.

Moodul 2. Töö küberruumis

Teema 1. Kasutamine Eesti ID-kaarti  avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee) – 4t.

Teema 2. E-allkiri (mh digiallkiri, mobiil-ID). kasutamine ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti) – 8t.

Teema 3. Küberruumi risked, neid vältitamine ning aktiivselt kaitsetamine isikuandmeid, mõistamine teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsetamine ennast veebipettuste ja ohtude ning küberkiusamise eest – 4t.

Moodul 3. Otsing Internetis ja e-post

Teema 1. Otsing internetist infot (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt) – 6t.

Teema 2. Otsing Google ja Yandex abil  – 6t.

Teema 3. Kasutamine elektronposti (sh @eesti.ee), teise e-posti aadressi – 4t.

Teema 4. Kasutamine www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“ – 4t.

Teema 5. Loomine endale isiklik e-posti aadressi – 8t.

Moodul 4. Kommunikatsioon Internetis

Teema 1. Kasutamine enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke (mh Facebook, Instagram) – 6t.

Teema 2. Praktiline ülevaade e-keskkonnast Zoom -6t.

Teema 3. Kasutamine osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone – 4t.

Lõputöö 4t

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised harjutused, lõputöö

Õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst.3, Sillamäe

Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Andrei Goncharov— Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.

Hind: Grupp 4-8 inimest – 18 euro (ak.t), 2-3 inimest- 23 euro (ak.t)