Kogemusnõustaja – Ecomengrad Õppekeskus

Kogemusnõustaja

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Kogemusnõustaja

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus ja materjal:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“

Õppekava maht:

Koolituskava maht on 182 akh, mis jaotub järgmiselt:

80 akh – auditoorne töö

30 akh – praktika teenuseosutaja juhendamisel

26 akh – praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis)

38 akh – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine,

eneserefleksioon

8 akh – lõputöö

Sihtgrupp:

Inimesed, kes soovivad tööle asuda kogemusnõustajana

Õppekeel:

Vene

Õpingute alustamise tingimused:

Täisealine isik, kellel on isiklik taastumiskogemus.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb kogemusnõustamise tausta
 • omab ülevaadet kogemusnõustamise hetkeseisust Eestis
 • teab Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja tööhõivesüsteemi vajadusi
 • tunneb nõustamise tööpõhimõtteid ja –eetikat
 •  tunneb turvalise eneseavamise piire
 • teadvustab kogemusnõustaja võimalusi ja vastutusala
 • oskab teha koostööd teiste spetsialistidega, oskab teha koostööd aitamisvõrgustikus
 •  tunneb andmekaitsenõudeid
 • on teadlik infokommunikatsioonitehnoloogia vahendusel kogemusnõusta
 • on teadlik enda kui nõustaja ressurssidest, n-ö käekirjast, väärtussüsteemist ja tööfilosoofiast
 • on teadlik enda kui nõustaja riskikohtadest, probleemidest ja ohustavatest mõjutustest
 • on valmis tegelema vajaduse korral riskiteemade ja arenguküsimustega jätkusupervisioonides ja/või eneseteraapias
 • tunneb seonduva valdkonna taastumiskäsitusi ja oskab neid seostada isikliku kogemusega
 • oskab isiklikku taastumislugu läbi töötada, kirja panna ja suuliselt jagada
 • tunneb esmaseid nõustamisoskusi, – metoodikaid ja -tehnikaid ning oskab neid kasutada kogemusnõustaja töös
 • teab kuidas teha tööd klienti kahjustamata
 • tunneb ära keerulised olukorrad nõustamissuhtes või nõustamisprotsessis ning oskab vajaduse korral abi küsida
 • omab enesehoidmise baasteadmisi
 • teab oma isikliku kogemusega seonduvaid kriisiteooriaid
 • oskab valida vajaduse korral sobivad sekkumised kriisitööks, sealhulgas teha koostööd teiste spetsialistidega ja seostada abivajajat asjakohase kriisiabiga
 • teab aitamistöös kasutatavate gruppide erinevaid liike
 • oskab gruppi komplekteerida
 • tunneb grupidünaamikat ja oskab teadlikult valida olukorrale vastavad juhtimistehnikad
 • tunneb ära probleemolukorrad grupis ja oskab kohaselt tegutseda
 • omab realistlikku ettekujutust kogemusnõustaja tööst
 • omab praktilist ettevalmistust nõustamistööks
 • omab kogemust protsesside juhendamise väärtusest, oskab seda kasutada

Õppe sisu

 1. osa: koolitus (auditoorne töö) – 80 tundi
 2. Sissejuhatus kogemusnõustamisse
 3. Nõustamise alused, nõustamiseetika
 4. Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused
 5. Isikliku taastumiskogemuse analüüs
 6. Esmased nõustamisoskused ja –tehnikad
 7. Baasteadmised ja -oskused kriisitöös
 8. Baasteadmised ja -oskused grupitöös
 9. osa: praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid – 102 tundi
 10. Praktika teenuseosutaja juhendamisel
 11. Praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis)
 12. Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon
 13. Lõputöö

Õppemeetodid:

Loengud, praktika, iseseisev töö

Õppekeskkond:

 • Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.
 • Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.
 • Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
 • Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid on hinnas sees.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused, hindamismeetod, hindamiskriteerium ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ja praktika läbimine.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

kirjalik struktureeritud eneserefleksioon ja klienditöö analüüs (praktikast)

või vaadeldud või salvestatud klienditööprotsess

Hindamiskriteerium:

  1) kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine;
  2) koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle;
  3) praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Olga Hiielo

Aastatepikkuse töökogemusega diplomeeritud praktiseeriv psühholoog, (Tallinna

Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2003)

Positiivse psühhoteraapia rakendaja. (International Higher School of Practical

Psychology Riia 2017) , (Wisbadeni Psühhoteraapia Akadeemias WAAP, 2017

Koolipedagoogika ja eripedagoogika (Tallinna Ülikool, 2005)

Karjäärinõustaja 6.tase www.kutsekoda.ee (5 aastat töötasin Rajaleidja, Innove,

karjäärinõustajana)

Kutsega Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee

5 raamatu ja artiklite autor, mis käsitlevad meeste ja naiste suhteid, peresuhteid,

lapsevanemaks olemist ja enesetäiendamist.

Kuna mu isiklik karjäär on kui „kaleidoskoop“ – päeva jooksul õpetan

täiskasvanuid, annan psühholoogilist ja karjäärialast nõu ning kirjutan raamatuid,

siis tunnen väga lähedaselt seda inspiratsiooni õppida ning ma üritan seda ka jagada.