Eesti keel A1. 15.01.2019 – 15.04.2019

Eesti keel A1. 15.01.2019 – 15.04.2019.

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: ECOMENGRAD OÜ.
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme eesti keele täiendkoolitus, moodulid A1 ja A1.2 (läbimurre)
 3. Koolituse periood: 15.01.2019 – 15.04.2019
 4. Õppekavarühm : Võõrkeeled ja -kultuurid; Eesti keel võõrkeelena.
 5. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi (auditoorsed).
 6. Koolituse maksumus käibemaksuga 1680 eurot (ühe õppetunni hind käibemaksuga 8,40 eurot)
 7. Õppekava koostamise alus: Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded
  A1 tasemele.
 8. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele
  õpingutega. Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral.
 9. Õppe eesmärk: Omandada esmane keeleoskus.Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keeles
  keeleoskustaseme A1.
 10. Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates
  igapäevaelu situatsioonides
  • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
  • suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
  • suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema
  vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama,
  aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
  • oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
  • kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita
  lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga
 11. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
  Üldteemad:
  • Endast rääkimine (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus)
  • Välimus ja iseloom (enda ja teise inimese välimuse kirjeldus, iseloomujooned)
  • Kodu (korteri ruumid, sisustus, majapidamistööd)
  • Igapäevaelu (igapäevased toimingud, kellaaeg)
  • Perekond (pereliikmed, sugulased)
  • Elukutse, amet ja töökoht (töökoha kirjeldus, tööülesanded, tööpäev)
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (huvid, vaba aja veetmine)
  • Söök ja jook (igapäevased toitumisharjumused, söögi- ja joogikohtade asukoht, söögi ja joogi tellimine)
  • Teenindus (teenindusasutuse asukoht, teenindusasutustes olevad sildid/kuulutused)
  • Enesetunne, tervis ja heaolu (arsti vastuvõtuajad, enda või lähedase inimese tervisliku seisundi
  kirjeldus, apteegist ravimite ostmine)
  • Linnas (tee juhatamine, linnas asuvad asutused ja objektid)
  Grammatika ja keeleteadmised:
  • Tähestik
  • Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik.
  • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv
  kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.
  • Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja
  arvsõnaga.
  • Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
  • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.
  • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
  • Küsisõnad: küsimuste moodustamine.

12. Õppemeetodid:

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele ja iseseisva töö puhul lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele. Tunnitöös kasutatakse kommunikatiivset metoodikat ja erinevaid aktiivõppe tehnikaid (püramiiddiskussioon, sik-sak lugemine/rääkimine, rollimängud, laua- ja kaardimängud jne).Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööeluga. Koolitusel arvestatakse õppijate erinevate õpistiilidega — kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel.

13. Praktika  töö:
Praktika  tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning keskenduvad eelkõige kirjutamis, rääkimis ja lugemisoskuse arendamisele.

14. Õppekeskkonnakirjeldus: 
Õppetööläbiviimiseks on kohaldatud  1ruum, mis on sisustatudlaudade ja toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektorikasutamisevõimalusningtasutainternetiühendus. Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendidvastavadtöötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

15.Õppematerjalideloend:


Põhiõppematerjal:
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“

Helve AhiMall Pesti. „E naguEESTI.Eestikeeleõpikalgajaile”

Lisaõppematerjalid:
• Kitsnik, M. 2010. Kirjutamulle. Eesti keeleõppematerjal A1, A2. MISA
• TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene. Tallinn: TEA
• Keeleklikk. Eesti keele e-kursusalgajateleinglisekeelebaasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

Eesti KeeleSihtasutus 2014 = Eesti keelePõhisõnavarasõnastik, Eesti KeeleInstituuthttps://www.eki.ee;

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid

web.meis.ee/testest

web.meis.ee/vaegkuuljad

16. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuselõpustulebsooritadakoolitusfirmasisene A1 tasemelõputest/eksam, mishõlmabkirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimistvastavaltläbitudteemadele.

17.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saabarulihtsamatestküsimustest ja kuuldud info põhissisust, kuivestluspartnerräägibaeglaselt ja selgeltning on valmiskordama..
 • Lugemine – mõistablihtsamatetekstidesisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvabäratundmatuidsõnukontekstibaasil.
 • Rääkimine – oskabvastataendakohtaesitatudküsimustele, räägiblihtsatelausetegaendast, omaperest, elukohast, toidust.
 • Kirjutamine – oskabkoostadalühikeseteate.

18. Kursuseläbimiselväljastatavdokument (tunnistusvõitõend):
Tunnistusväljastataksekuiõpingutelõpetamisenõuded on täidetudst, et õppija on osalenudvähemalt 50% kontakttundides ja sooritanudlõputesti.

19. Koolitajakompetentsusttagavakvalifikatsioonivõiõpi- võitöökogemuse kirjeldus:

Koolitajal on filoloogiline kõrgharidus ( TARTU ÜLIKOOL), Eesti keelekoolitamisekogemus 21 aastat.