Эстонский язык (уровень А1)

Õppeasutuse nimi:
ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:
Eesti keel algajatele (А1)

Õppekavarühm:
Keeleõpe

Õpiväljundid:
Kursuse lõpuks õppija:
* tutvub eesti keele tähestiku ja häälikusüsteemiga;
* saab põhiteadmisi eesti keele grammatika valdkonnast;
* saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust;
* saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest, näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides;
* suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama;
* oskab koostada lihtsamaid kirjalikke tekste.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

Õppe kogumaht:
Õppe kogumaht on 150 akadeemilist tundi, millest 100 on akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:
Üldteemad:
Tutvumine. Tervitamine. Viisakusväljendid;
Kodu ja koduümbrus;
Perekond, pereliikmed, sugulased;
Töö. Amet. Elukutse;
Kuupäevad ja aastaajad;
Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika;
Päritolu, rahvused, keeled;
Teenindus (kauplus, kohvik, juuksur);
Pühad ja tähtpäevad Eestis;
Reisimine ja puhkus.

Keeleteadmised:
Tähestik.
Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik.
Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, lihtminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.
Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.
Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
Küsisõnad: küsimuste moodustamine.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks.

Iseseisva töö kirjeldus:
Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppekeskkond:
Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, diaprojektorid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kursusel osaleja saab A1 taseme õppimiseks vastava õpiku. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Koolitus võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom

Õppematerjalid:
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“
Helve Ahi, Mall Pesti. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile”

Lisaõppematerjalid:
Kitsnik, M. 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. MISA
Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
Eesti-vene sõnaraamat. https://sonaveeb.ee/
Vene-eesti sõnaraamat. https://sonaveeb.ee/?lang=ru

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Ecomengrad OÜ väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad