Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine, individuaalõpe (Zoom keskkonnas)

Õppekava nimetus.

Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine, individuaalõpe

Õppekeel.

vene keel

Maksumus.

2500 euro (käibemaksuga),

Hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.

Õppekavarühm.

juhtimine ja haldus

Eesmärgid ja õpiväljundid.

 Kujundada koolitatavatel Eestis äri ajamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Õpiväljundid:

 Koolituse lõpus õppija:

-tunneb ettevõtlus- ja majanduskeskkonda;

–omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest

– teab seadusi ja õigusakte, mis reguleerivad ettevõtlust Eestis;

– oskab koostada ja vormistada äriplaani;

– on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima äriplaani.

Sihtrühm ja vastuvõtu tingimused.

algajad ettevõtjad, kes soovivad ettevõtlusega alustada

Õppe kogumaht

100 ak.tundi, millest 80  tundi on auditoorne töö ja 20 tundi on iseseisev töö

Õppekeskkond ja õppevahendid:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm).

Koolitust saab korraldada ka veebis Zoomi keskkonnas.

Õpiprotsessi kirjeldus, sh koolituse sisu, õpimeetodid ja -materjalid.

ÕPIPROTSESS: Auditoorne töö koolitatavatega kooskõlastatud ajal ja iseseisev töö, mille koolitatav peab auditoorse töö vahel tegema.

Õppe sisu:

Sissejuhatus. Ettevõtluse olemus. Ettevõtluse arengutendentsid Eestis

Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine

Väikeettevõtluse roll Eesti majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud

Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs.

Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.

Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.

Raamatupidamise seadus, äriseadustik

Ettevõtte juriidilised vormid.

Toode ja teenus

Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava.

Ettevõtluskeskkond, SWOT analüüs.

Turundus Turustuskanalid ja –strateegiad.

Turunduse mõiste ja komponendid, turundusuuringud. Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine.

Olulised juriidilised aspektid

Ettevõtte asutamise etapid.

Toodangupoliitika. Hinnakujundus.

Olulised juriidilised aspektid

Finantsplaneerimine

Konkurentsianalüüs. Toode-teenus-klient.

Äriplaanide kaitsmine, lõpetamine

 ÕPIMEETODID:

 Auditoorne õpe: loengud ja praktiline töö, kus teoreetilisi teadmisi kasutatakse kohe praktikas.

 Iseseisev töö: äriplaani koostamine oma potentsiaalse ettevõtte jaoks

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalud

Koolituse materjalid on hinna sees.

Koolituse lõpetamise tingimused

Lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorses töös, samuti korrektselt koostatud äriplaan, mis vastab kõigile rahastava organisatsiooni nõuetele.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:.

Irina Oleinich Kõrgharidus: jurist (magistrikraad)

koolitaja 20-aastase kogemusega ja projektijuhtimise laiemate teadmistega.