Inglise Keel A2

Inglise keele õppekava A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: ECOMENGRAD OÜ
 1. Õppekava nimetus: Inglise keele A2-taseme täiendkoolitus (moodulid A2.1 ja A2.2) 
 2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, inglise keel võõrkeelena 
 3. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument 
 4. Õppe maht ja ülesehitus:  200 akadeemilist tundi.
 5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:Täiskasvanud, kelle  keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise  keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse välja kirjaliku ja/või suulise testiga enne koolitust.

7. Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid  tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi inglise keele grammatika valdkonnas.

8. Õpiväljundid:

 • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet tuttaval teemal. Saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja. Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu.

9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

Suhtluskeel:

 1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid
  Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, inglise keele hääldus, inglise nimed, ankeediandmed, küsisõnad.
 2. Kodumaa, rahvused, keeled
  Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
 3. Haridus, elukutse, töö
  Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV.
 4. Teenindus ja kaubandus
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.
 6. Söök ja jook
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett.
 7. Info meie ümber
  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.
 8. Ilm ja loodus
  Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed.
 9. Reisimine, transport, puhkus
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus.
 10. Kodu ja olme
  Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas.
 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided
  Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed.
 12. Minu päev ja aeg
  Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika:

 • Question words
 • Present tenses
 • Past tenses
 • Quantity much and many
 • Articles
 • Verb patterns
 • Present Perfect and Past Simple
 • Time clauses
 • Passives
 • First conditional
 • Second conditional
 • Present Perfect Continous
 • Articles
 • Indirect questions
 • Imperatives
 • Prepositions of direction,
 • Prepositions of place
 • used to
 • Must and have to
 • Comparative adverbs
 • The order of adjectives
 • Negative questions
 • Reported speech

10. Õppemeetodid:

Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks. 

11. Iseseisev töö:
A2 Iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning keskenduvad eelkõige kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel.

12. Õppekeskkonna kirjeldus: 
Koolil on õppeklassid, on sisustatud laudade ja toolidega. Kõikides ruumides on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

 • John and Liz Soars. „New Headway Pre-Intermediate“, 4th edition. Oxford UP, 2012. Õpik, (iTutor DVD -ROM), töövihik ja iChecker CD ROM.
 • Raymond Murphy “Essential Grammar in Use”, Cambridge University Press, 2011.
 • Õpetaja koostatud materjalid , paljundamiseks mõeldud harjutusmaterjalid ja testid
 • Internetipõhised abimaterjalid, online harjutused ja testid

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A2 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

15.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundidest ja sooritanud lõputesti.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja on magistrikraadiga inglise keele  kui võõrkeele ja varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega õpetaja.

18. Õppekava kinnitamise aeg: 05.02.2019