Õmbleja

KURSUS: ÕMBLEJA

(süvendatud õpe tööks spetsiaalsete masinatega)

 

Õppekeel: vene.

Õppemaht: 216 ak.tundi (68 teooria, 148 часов praktikum).
Õppe maksumus: 1944€ (9€/tund), hinnas sisalduvad kasutatud materjalid.
Kursuse eesmärk: valmistada ette õmblejaid, kes on universaalsed töötajad. Süvendatud õpe, et omandada oskused tööks spetsiaalsete õmblusmasinatega, sh:

 • Arvuti tarkvaraga varustatud kinnitusmasin;
 • Ääristusmasin (overlok), 3-, 4-, 5-, 6-niidiline;
 • Spetsiaalne nööpaugumasin;
 • Spetsiaalne vöömasin;
 • Kahenõela arvuti tarkvaraga varustatud nõela väljalülitus funktsiooniga masin.

Kursuse lõpetaja vilumused vastavad Õmbleja tase IV kutsestandardile. Kursuse lõpetaja omandab teadmised ja vilumused, mis on vajalikud tööks spetsiaalsete kaasaegsete õmblusmasinatega.

Sihtrühm ja tingimused õppimise alustamiseks:

 • töötavad õmblejad, kes soovivad tõsta oma kutseoskusi ja omandada vilumusi tööks seadmetel, mida nad varem pole kasutanud;
 • isikud, kellel on õmbleja kutse, ent kes pole pikka aega oma erialal töötanud.

Kursuse sisu:

 

Sisu Tunnid
1.      Ülevaade seadmetest ja osaliselt mehaniseeritud vahenditest, mida kasutatakse tänases õmblusettevõttes  8
2.      Töö arvuti tarkvaraga varustatud kinnitusmasinaga  
2.1. Tutvumine ja ohutustehnika 2
2.2. Masina hooldus 2
2.3. Masina programmeerimine 4
2.4. Praktikum 32
3.      Töö 3-, 4-, 5-, 6-niidilise ääristusmasinaga (overlok)  
3.1. Tutvumine ja ohutustehnika 2
3.2. Masina hooldus 2
3.3. Masina häälestamine spetsiaalsete ja mitmesuguse paksusega materjalidega töötamiseks, masina häälestamine mitmesuguste õmblustega õmblemiseks 8
3.4. Osaliselt mehaniseeritud vahendite kasutamine 4
3.5. Praktikum 24
4.      Töö spetsiaalse nööpaugumasinaga  
4.1. Tutvumine ja ohutustehnika 2
4.2. Masina hooldus 2
4.3. Masina häälestamine mitmesuguste nööpaukude ja materjalide tarbeks 4
4.4. Praktikum 32
5.      Töö spetsiaalse vöömasinaga  
5.1. Tutvumine ja ohutustehnika 2
5.2. Masina hooldus 2
5.3. Masina häälestamine mitmesuguste vööde, kummide ja paelte õmblemiseks 8
5.4. Osaliselt mehaniseeritud vahendite kasutamine 4
5.5. Praktikum 24
6.      Töö kahenõela arvuti tarkvaraga varustatud nõela väljalülitus funktsiooniga masinaga  
6.1. Tutvumine ja ohutustehnika 2
6.2. Masina hooldus 2
6.3. Programmeerimine ja masina häälestamine mitmesuguste materjalide õmblemisega ja eri õmbluste tegemiseks 4
6.4. Osaliselt mehaniseeritud vahendite kasutamine 4
6.5. Praktikum 28
7.      Eksam 8

 

Õpitulemus:

Koolituse läbinud õpilane oskab kuruse lõpus oskuslikult kasutada kõiki ülalloetletud seadmeid.

Kususe koostamise alus: 

Õmbleja tase IV kutsestandard.

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10642730

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kursuse edukaks lõpetamiseks peab õpilane omandama õppekavas kirjeldatud teadmised ja oskused, läbima teooriaosa, tegema praktikumi õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses ja sooritama järgmise sisuga eksami:

 • Mitmesuguste kinnituste paigaldamine eri materjalidele;
 • Keeruliste toodete töötlemine ja koostamine, kasutades osaliselt mehaniseeritud vahendeid;
 • Kinnituste paigaldamine erisuguste nööpaukudega ja mitmesugustele kangastele;
 • Põhiliste vööde valmistamine, kummide, paelte paigaldamine, kasutades osaliselt mehaniseeritud vahendeid;
 • Õmbluste teppimine, kasutades osaliselt mehaniseeritud vahendeid.

 

Eksam loetakse sooritatuks, kui komisjoni hinnangul on ülesanne täidetud vähemalt 60% ulatuses.

Pärast kursuse lõppu väljastatakse tunnistus, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud teadmised ja oskused. Juhul kui õpilane sai eksamil hindeks alla 60%, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 

Õppejõu kvalifikatsioon ja töökogemus:

Ljudmila Sahharova

Haridus:

2017 Sankt-Peterburi Riiklik Tehnoloogia ja Disaini Ülikool, Sankt-Peterburg, Tektiilik ja Moeinstituut, kergetööstuse toodete tehnoloogia ja konstrueerimine

2001 Tallinna Kergetööstustehnikum, tehnoloog-normeerija  

Staaž:

13 aastat, tehnoloog, tootmisjuht, projektijuht Eesti ja Venemaa mitmetes õmblusettevõtetes (täpsemalt vt CV)

 

Koolitusmeetod: Koolitus toimub õmblusettevõttes, toimuvad loenguvormis tunnid ja praktikum, töötades kaasaegsete õmblusmasinatega.

 

Õppematerjalid: 

Õppematerjal on lektori algupärane jaotusmaterjal.

Koolituse käigus kasutatavad kulumaterjalid (kangad, furnituur ja muud vajalikud materjalid) on hinna sees.

Koolituse korradaja varustab õpilasi tööriistade ja seadmetega.

 

Õpikeskkond:

Ruumid ja seadmed:

 1. Tootmistsehh, kus on 25 spetsialiseeritud õmblusmasinat.2. Juurdelõikustsehh spetsiaalstete juurdelõikusseadmetega.3. Söökla.

Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

Asukoht: Kulgu 20 Narva


КУРС: ШВЕЯ

(углубленный курс по работе на спец.машинах)

 

Язык обучения: русский.

Объем обучения: 216 ак. часа (68 теоретическая часть, 148 часов практической работы).
Стоимость обучения: 1944€ (9€/час), стоимость обучения включает используемые материалы.
Цель курса: Подготовка швеи-универсала. Углубленное обучение навыкам работы на специальном швейном оборудовании, в т.ч.:

 • закрепочная компьютеризированная машина;
 • краеобметочная машина (оверлок), 3-, 4-, 5-, 6-ниточная;
 • специализированная петельная машина;
 • специализированная поясная машина;
 • двухигольная компьютеризированная спец.машина с отключением игл.

Навыки выпускника курса соответствуют профессиональному стандарту Õmbleja tase IV. Выпускник курса приобретает знания и навыки, необходимые для работы на различном специальном, современном швейном оборудовании.

Целевая группа и условия начала обучения:

 • работающие швеи, желающие повысить уровень квалификации и приобрести навыки работы на оборудовании, которое они ранее не использовали;
 • лица, имеющие квалификацию швеи, но длительное время не работавшие по специальности.

Содержание курса:

 

Содержание Часы
1.      Обзор оборудования и средств малой механизации, используемых на современном швейном предприятии 8
2.      Работа на закрепочной компьютеризированной машине  
2.1. Ознакомление и техника безопасности 2
2.2. Обслуживание машины 2
2.3. Программирование машины 4
2.4. Практическая работа 32
3.      Работа на краеобметочной машине (оверлок) 3-, 4-, 5-, 6-ниточная  
3.1. Ознакомление и техника безопасности 2
3.2. Обслуживание машины 2
3.3. Настройка машины для материалов разных видов и разной толщины, настройка машины для разных швов 8
3.4. Использование средств малой механизации 4
3.5. Практическая работа 24
4.      Работа на специализированная петельной машине  
4.1. Ознакомление и техника безопасности 2
4.2. Обслуживание машины 2
4.3. Настройка машины для разных видов петель и материалов 4
4.4. Практическая работа 32
5.      Работа на специализированной поясной машине  
5.1. Ознакомление и техника безопасности 2
5.2. Обслуживание машины 2
5.3. Настройка машины для разных видов поясов, установка резинок и шнурков 8
5.4. Использование средств малой механизации 4
5.5. Практическая работа 24
6.      Работа на двухигольной компьютеризированной спец.машине с отключением игл  
6.1. Ознакомление и техника безопасности 2
6.2. Обслуживание машины 2
6.3. Программирование и настройка машины для разных видов ткани и швов 4
6.4. Использование средств малой механизации 4
6.5. Практическая работа 28
7.      Экзамен 8

 

Результаты обучения:

Ученик, прошедший обучение, в конце курса может квалифицированно использовать в работе все вышеперечисленное оборудование.

 

Основа составления курса:  

Профессиональный стандарт Õmbleja tase IV.

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10642730

 

Условия окончания и выдаваемые документы: для успешного окончания курса ученик должен освоить описанные в учебной программе знания и навыки, пройти теоретическое обучение, выполнить практические задания в учебной среде минимально на 80 % и  сдать экзамен со следующим содержанием:

 • установка закрепок разных типов на разные типы тканей;
 • обработка и сборка сложных изделий с использованием средств малой механизации;
 • установка закрепок разных типов петель на разные типы тканей;
 • изготовление основных типов поясов, установка резинки, шнурков с использованием средств малой механизации;
 • отстрочка швов с использованием средств малой механизации.

 

Экзамен считается сданным, если по оценке комиссии задание выполнено не менее чем на 60%.

По окончанию курса выдается свидетельство, если ученик овладел всеми знаниями и навыками, описанными в учебной программе. В случае, если ученик при сдаче экзамена

получил оценку менее 60%, ему выдается справка о прохождении курсов и пройденных темах.

 

Квалификация, опыт работы преподавателя:

Людмила Сахарова

Образование:

2017 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Санкт-Петербург, Институт текстиля и моды, Технология и конструирование изделий легкой промышленности

2001 Таллиннский техникум легкой промышленности, технолог-нормировщик

Стаж:

13 лет, технолог, руководитель производства, руководитель проект на различных швейных предприятиях Эстонии  и России (подробнее см.CV)

 

Методы обучения: Обучение проходит на базе швейного предприятия, состоит из контактных уроков (обучение в форме лекций) и практической работы на современном швейном оборудовании.

 

Учебные материалы:

Учебный материал представляет собой оригинальный лекторский раздаточный материал.

Используемые в ходе обучения расходные материалы (ткани, фурнитура и другие необходимые материалы) входят в стоимость обучения.

Организатор обучения обеспечивает ученика инструментами и оборудованием.

 

Учебная среда:

Помещения и оборудование:

 1. Производственный цех с парком 25 специализированных швейных машин.

  2. Раскройный цех со специализированным раскройным оборудованием.

  3. Столовая.

Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

Местонахождение: Kulgu 20 Narva