Tegevusjuhendaja

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Tegevusjuhendaja

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71

Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine

Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50

„Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja

koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses».

Õpiväljundid

Kursuse lõpus õpilane:

• mõistab erihooldussüsteemi olemust;

• pakub erihooldusteenuseid vastavalt kliendi arengule ja funktsionaalsete võimete tasemele;

• valdab kliendiga töötamise levinumaid meetodeid;

• kasutab kliendiga töötamisel eriomaseid meetodeid;

• koostab tegevuskava psüühiliste erivajadustega inimestele;

• hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;

• tunneb klientide kasutatavaid ravimeid, nende kõrvaltoimeid ja teab nende manustamise viise.

Sihtgrupp:

Inimesed, kes soovivad töötada erisotsiaalkindlustuse valdkonnas, erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad.

On vaja vähemalt keskharidust ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

Õppe alustamise tingimused:

Tegevusjuhendaja, tase 4, kutse taotlemiseks on vajalik vähemalt
keskharidus.

Koolituse  eesmärk:

Kursusel osalenu suunab ja toetab psüühiliste erivajadustega inimesi nende igapäevases asjaajamises, töö- ja huvitegevuses, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Õppe kogumaht:

260 ak.tundi (176 tundi-audotoorne töö, 68 tundi-praktika, 16- iseseisev töö)

Õppe sisu:

Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

 • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne
 • Eetika hoolekandes
 • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel
 • Meeskonnatöö alused

Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad

 • Psüühikahäired
 • Vaimupuue
 • Liitpuue
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Põhioskused – klienditöö alused

 • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

Spetsiifilised oskused klienditöös

 • Rühmatöö klienditöös
 • Probleemse käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

Esmaabi

Õppemeetodid:

Loengud, iseseisev töö, grupitöö, praktika.

Iseseisev töö:

Sisu: Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:

 teenust saava isiku vaatlusraport,

 rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu,

 alaeesmärgid,

 kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks,

 tulemuste hindamine.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Rakvere 17, Jõhvi (renditud ruum). Praktiline väljaõpe toimub vastavas asutuses.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Õppematerjalid:

Õpikud:

 1. Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken  «Как клиенты становятся гражданами»

Elektroonilised ressursid:

http://www.eswa.ee/index.php?picfile=1319

www.sm.ee

www.eesti.ee

Invainfo portaalis: www.rehabilitatsioon.invainfo.ee

Tegevusjuhendaja käsiraamat:

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf

Normatiivsed õigusaktid:

Perekonnaseadus

Eesti Vabariigi põhiseadus

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Psühhiaatrilise abi seadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest,

esmaabi väljaõppe läbimine ning tegevusplaani koostamine ja suuline

kaitsmine.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Alla Guseva- kõrgharidus, suur töökogemus tegevusjuhendajana (12 a.) – Töötas Hoolekandeteenused AS-is -Tegevusjuhendaja, metoodik, mentor

*Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Arengu Instituut)

*Care metoodika väljaõpe- kõikehõlmav lähenemine rahabilitatsioonile (Heaolu ja Taastumise Kool)

Julia Grigorjeva- Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmamabi koolitaja koolitus.