Tuletöö tegemise koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Ecomengrad OÜ

Õppekava nimetus:

Tuletöö tegemise koolitus 

Õppekavarühm:

Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus:

„Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele“. Määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354848.

Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab töötaja teha ohutult tuletöid

Õppekogumaht:

8 ak. kontakttundi

Sihtgrupp:

tuleohutuse eest vastutavad isikud, tuletöödega kokkupuutuvad isikud (ehitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jne)

Õppeväljundid:

Koolituse lõpus õpilane:

 • Teab tuletööst ja selle tuleohtlikkust
 • oskab hinnata tuletöö tegemisega kaasnevaid riske
 • Teab ohutesest tuletöö tegemisel
 • oskab tulekahjusid ennetada
 • oskab tegutseda tulekahju korral
 • oskab kasutada tulekustutusvahendeid

Õppesisu:

 1. TULETÖÖ JA SELLE TULEOHTLIKKUS – 2 tundi

Tuletöö olemus ja liigid. Tuletööga kaasnevad riskid. Tulekahju olemus ja selle levik. Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

 •  OHUTUS TULETÖÖ TEGEMISEL – 2 tundi

 Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded. Nõuded tuletöö tegemiseks. Vajalikud tingimused tuletööks. Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine. Tulekustutusvahendid tuletöö kohas. Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

 •  TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE – 2 tundi

Käitumine tulekahju korral. Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid. Tulekustutusvahendite kasutamine.

 • PRAKTILINE HARJUTUS – 2 tundi

Praktilise kustutusharjutuse korraldamine.

Õppemeetodid:

Loeng, juhutud diskussioon, praktilised harjutused.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.                    

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

 1. Päästeseadus
 2. Tuleohutuse seadus
 3. Kasutuses ja osaliselt kasutuses hoonete tulekahjud 2017. aastal (Raido Jalas)
 4. Tuleohutuse seaduse käsiraamat (Martin Lambing, Priit Laaniste, Eneken Kost)
 5. Vikipeedia
 6. https://www.rescue.ee/et/statistika
 7. https://www.rescue.ee/
 8. Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
 9. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KÄSIRAAMAT KUTSEKOOLIDELE
 10. TÖÖTAJA KOOLITUSMATERJAL (2013)
 11. По организации безопасного проведения огневых работ ИНСТРУКЦИЯ № 136 (VIRU KEEMIA GRUPP AS)
 12. Päästeamet. Kodu tuleohutuks. Основные причины возникновения пожара.
 13. https://fireman.club/inseklodepia/pozhar/

Nõuded koolituse lõpetamiseks ja väljastavad tukumendid:

Koolitus lõppeb testiga (õiged vastused vähemalt 70%) ning edukalt läbinutele väljastatakse Ecomengradi tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni töökogemuse kirjeldus:

Mihhal Makarov- tegutsev Päästeameti töötaja (alates 2001 a.)

Lõpetatud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekooli 2008 a., eriala: päästespetsialts,

täiskasvanute koolitaja alates 2018 a.