Разработчик игр на Unreal Engine

Programmi nimetusUNREAL noorem tarkvaraarendaja
ÕppekavarühmArvutikasutus
TöökohtPersonaalarvutitele, mobiiltelefonidele, virtuaalreaalsusele, täiendatud reaalsusele, trenažööridele videokontentide loomisega, samuti videomängude ja tarkvara tootmisega tegelevad firmad, ettevõtted UNREAL ENGINE´s
Programmi maht210 tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht210 tundi
Õppekeelvene
SIHTRÜHMÕppeprogramm on mõeldud kõikidele, kes soovivad läbida eriala või ümberõppe koolituse. Kursusel võivad osaleda arvutitehnoloogiatest huvituvad, selles suunas areneda soovivad inimesed.
Koolituse tulemus* Arvuti tarindus, samuti kõikide arvutiseadmete tööpõhimõtete tundmine rakenduste loomisega seotud eesmärkide ja ülesannete õigeks planeerimiseks. * Trello, Jura, Grandi diagrammi erisüsteemide loomine tööde planeerimiseks ja arvestuseks.
* Projekti hindamine, projektimeeskonna loomine, projekti rollide jaotus. * Meeskonnaga sise- ja välikommunikatsioonide meetod. Skype, Slack.
* Unreal Engine rakenduste loomiseks vajaliku spetsialiseeritud mootori uurimine.
*Programmeerimise põhitõed
* Töö visuaalse programmeerimissüsteemi tehnoloogiatega. Projekti prototüübi loomine.
*Esmane modelleerimine AUTODESK MAYA tarkvaras
* Projekti Mudelite, Animatsioonide, Eriefektide, Helide integreerimine UNREAL ENGINE´s
KoolitusvormStatsionaarne ja mittestatsionaarne koolitus (samuti distantsõpe)
KoolitusmeetodidÕppemeetodina on peamiselt ette nähtud loengud ja praktiline töö auditooriumis. Õppejõud arvestab alati, et igal tudengil on erinevad teadmised ja sellega seotult leiab aega individuaalseks tööks iga tudengiga.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Õppekeskkond

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst.3, Sillamäe
Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Nõuded koolituse lõpetamiseksOsalemine 80% loengutel, läbitud praktika; iga mooduli ja praktika tulemused on hinnatud positiivselt.
ÕppejõudÕppejõududel on aastatepikkune töökogemus ja haridus IT-valdkonnas.
Arvutioskus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Mihhail Feofanov, Pavel Nemtšenko, Vassili Provorotov
EesmärkOskus asjatundlikult ja efektiivselt kasutada arvutit. Perifeersete välis- ja siseseadmete lülitamine ja nende häälestamine.
Nõuded koolituse alustamisekspuuduvad
Koolituse sisuKuidas arvuti töötab
Millised arvutid on olemas
Milliseid seadmeid võib ühendada arvutiga
Arvuti ja perifeersete seadmete häälestamine
Koolituse tulemusTudeng mõistab, kuidas töötab arvuti, mille eest vastutavad perifeersed sise- ja välisseadmed, suudab teha vajalike ülesannete jaoks nimetatud seadmete häälestust.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Küberohutus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Pavel Nemtšenko
EesmärkÕpetada õigeaegselt tuvastama digimaailma ohtusid ja osata nendele vastu seista.
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisuAsjaga kurssi viimine: aktuaalsus, eesmärgid ja ülesanded
Isikuandmed ja digijälg
Küberkiusamine
Internetis ohutu suhtlemise põhimõtted
Juhtmevabad ühendused, autentifitseerimine ja püsiparoolid
Kuritarkvara liigid ning kuidas kaitsta oma seadmeid
Andmepüük – kuidas kaitsta ennast kelmide eest
Võrgus ohutu käitumise põhimõtted
Andmete ohutu talletamine
Viirusetõrje tarkvara ja selle määratus
Koolituse tulemusTudeng mõistab võrgus ohutu suhtlemise ja käitumise põhimõtteid nende kasutamiseks om a igapäevaelus ja töökohal, kuidas õigesti reageerida küberohutusega seotud ähvardustele.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Programmeerimise põhitõed
Kursuse maht40 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Pavel Nemtšenko
EesmärkTöötada programmeerimiskeskkonnas Realiseerida ülesehitatud algorütme konkreetses programmeerimiskeeles programmi näol.
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisuAlgoritmiseerimise põhitõed
Programmeerimise keeled
Andmete tüübid
Programmeerimiskeele operaatorid
Struktuur- ja moodulprogrammeerimine
Protseduurid ja funktsioonid
Programmeerimisse struktureerimine
Koolituse tulemusTudeng mõistab võrgutehnoloogiate töö põhimõtteid.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Tarkvara sisesuhtluseks ja tööks kontoris ja kodus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAndrei Samušin, Vassili Provorotov
EesmärkAnda teadmiseid ja näidata väliskommunikatsiooni tarkvara
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisuE-posti loomine
Häälestamine ja töötamine
Google dokumentide ning tabelitega
Häälestamine ja töötamine Trello, Jura tööde planeerimise eriprogrammidega Gantti diagrammi koostamine
Väliskommunikatsioonide tarkvara (Skype , Zoom , Discord , Google Meet) häälestamine ja nendega töötamine.
Koolituse tulemusTudeng teab ja orienteerub vajalikus tarkvaras täisväärtuslikuks tööks teiste inimeste ja klientidega.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
UNREAL ENGINE spetsialiseeritud mootori uurimine
Kursuse maht140 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Pavel Nemtšenko, Vassili Provorotov
EesmärkOsata töötada ja orienteeruda UNREAL ENGINE spetsialiseeritud mootoris
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised, programmeerimise põhitõed
Koolituse sisuAntud mooduli uurimise käigus omandame UNREAL võtmevahendid, õpime koguma rakendusi ühtsesse struktuuri, saame teada, kuidas õigesti kujundada arendusmeeskonda ja rolle jagada.
Läbime kõik arendamise staadiumid: prototüüp, vertikaalne lõige, alfa, beeta, suletud beeta – test, vabastamine, saatmine peale vabastamist, erinevate objektide, videofailide, animatsioonide integreerimine projekti.
Koolituse tulemusPeale käesoleva aine kätteõppimist peab koolitatav oskama:
– õpid selgeks UNREAL riistadega töötamise
– projekteerima rakendusi
– integreerima oma rakendustesse vajalikke varasid
– looma rakendusi algusest lõpuni
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Eksam
HindamiskomisjonÕpetajad
EesmärkEksami eesmärgiks on määrata kindlaks tudengi valmidusastet erialatööks. Eksam annab tudengile võimaluse:
Demonstreerida professionaalseid praktilisi teadmiseid, oskuseid ja kogemusi; Eksam annab komisjonile võimaluse:
Hinnata tudengi praktilisi teadmiseid, oskuseid ja kogemusi vastavalt noorema it-administraatori tööle esitavatele nõuetele;
Hinnata tudengi valmidust iseseisvaks erialatööks.
Nõuded mooduli alustamiseksLäbitud programm hinnatud positiivselt.
Koolituse sisuNoorema it-administraatori eksam koosneb praktilisest osast. Eksam võib põhineda varem tehtud professionaalsetel projektidel.
Koolituse tulemusTudengi teadmised, oskused ja kogemused on iseseisvaks tööks hinnatud piisavateks.
HindamineEksami tulemusi hindab spetsialistidest koosnev komisjon, võttes arvesse: Tudengi professionaalsust (tehnilisi ja professionaalseid oskuseid, korrektsust);
Arvestust ja mittearvestust
Arvestus Tudeng võib teadvustatult valida sobilikumad töömeetodid, vahendid ja materjalid oma professionaalseks tegevuseks ja õigesti neid kasutada. Töötab aktiivselt ja motiveeritult erinevates tööolukordades, meeskondades ja sihtrühmades. Suudab leida õigeid lahendusi ja lahendada probleemseid olukordi (väljapääsmatud olukorrad). Suudab töötada iseseisvalt, koordineerimiseta. Oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, ohutust, analüüsida ja ennast edukalt ning sihipäraselt arendada erinevates olukordades. Oskab planeerida oma töö ja ülesannete etappe, korda, tähtsust, planeerida ja arvestada erinevaid tegureid ja alternatiive, suudab valida sobilikuma eesmärgi saavutamise viisi ja põhistada oma valikut. Tudeng oskab arvestada töökoha eripärasid töö ajal, teadvustab oma tööd firma või projektimeeskonna töö osana.
Mittearvestus
Õppur ei suuda iseseisvalt toime tulla tööks vajalike ülesannetega. Eelistab töö täitmiseks kasutada lihtsamaid meetodeid, vahendeid ja materjale ja ei tööta tavalistes tööolukordades eriti hästi. Suudab kasutada töökogemusi ja tööga seotud teadmiseid praktilistes olukordades, kuid ei suuda neid rakendada tavatöös.
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendidOsalemine 80% loengutel, läbitud praktika; iga mooduli ja praktika tulemused on hinnatud positiivselt.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.