Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja õppekava Разработчик сайтов и веб систем

ARVATAV AMETIKOHT Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja

ÕPPEKAVA MAHT         

160 tundi

AUDITOORSE JA PRAKTIKA  160 tundi

ISESEISVATÖÖ OSAKAAL  0. tundi

SIHTGRUPP:  Õppeprogramm on mõeldud täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks ja ümber koolitamiseks. Koolitustel osaleda saab arvuti tehnoloogijas huvitatud inimesed, kellele on soov ennast arendada selles suunas.

ÕPPEKEEL:  Vene

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS               

Õppekava koostamise aluseks on “ECOMENGRAD ÕPPEKESKUSE” koolitajate ainekavad ning:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/HA/omk/kutseharidus/SA%20Innove%20kutsehariduse%20ppekavade%20arenduskeskus/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FHA%2Fomk%2Fkutseharidus%2FSA%20Innove%20kutsehariduse%20ppekavade%20arenduskeskus%2F%C3%95ppekavad%2F%C3%9Cldised%20juhised%20%C3%B5ppekava%20koostamiseks&p=true
https://www.hm.ee/sites/default/files/juhend_valjundipohise_oppekava_koostamiseks.pdf

ÕPPEKAVA KOOSTAJAD             

Aleksei Solovjov

ÕPPEKAVA KOOLITAJAD            

Aleksei Solovjov

Haridus

2009 – 2013 Kohtla-Jarve, Eesti

 on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa  kolledž

Rakendusinfotehnoloogia erialal

1997 — 2009 Narva Pähklimäe Gümnaasium Narva, Eesti

Töökogemus

12/2014 …Andevis AS Tallinn, Eesti 

Programmeerija

10/2013 … 07/2014 RADO LAUKAR OÜ Narva, Eesti  

Veebiarendaja 

Veebilehe ja veebisüsteemi arendamine ja küljendamine,

 Android ja iOS tarkvaraarendamine

Enam kasutatud platvormid ja tehnoloogiad: PHP, CSS,

HTML5, Cordova, CodeIgniter Web Framework, JS, jQuery,

AJAX, JSON, MySQL, Swift, Netbeans.

02/2012 … 04/2013 Business-Soft OÜ   Kohtla-Jarve, Eesti

Tarkvara arendaja (praktikant)

●             02.2012 – 05.2012 — C++ arendamine

●             09.2012 – 12.2012 — C# ASP.NET veebiarendamine

●             02.2013 – 04.2013 — C# ASP.NET veebiarendamine

07/2011 – 08/2012          SIGN OÜ  Narva, Eesti

Arvuti tehnik (praktikant)

●             07.2011 – 08.2011

●             07.2012 – 08.2012

Arvuti komplekteerimine; arvuti komponendide asendamine;

riist- ja tarkvara veaotsingu; Operatsioonisüsteemi,

tarkvara ja draiverite installeerimine

ÕPEVÄLJUNDID              

Õppeprogrammi eesmärgiks on anda tudengitele baas- ja tehnilised oskused ja teadmised, mis on vajalikud Veebisaitide ja veebisüsteemide arendaja eriala saamiseks.

1.            Veebirakenduste arendamise oskus.  HTML5 põhitõed           

2.            Veebisaitide arendamiseks professionaalsete toimetajate tundmine. CSS3 põhitõed

3.            Vastuvõtlikkus ja CSS3 funktsioonid

4.            JavaScripti keelede tundmine

5.            Javascript Brauseri objektide tundmine. Objektide konstruktorite tundmine. Javascripti raamistikud

6.            Veebisaidi paigutuse oskuse omandamine

7.            WordPress CMS veebisaidi loomise oskus


ÕPPEKAVA RAKENDAMINE       

Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm (sh. distantsioonõpe)

ÕPPEMEETODID             

Õppemeetodina on mõeldud kasutada enamasti loenguid ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja seetõttu leiab võimaluse tegeleda individuaalselt iga tudengiga.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS    

Vastuvõtt ECOMENGRAD Õppekeskusesse toimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “ECOMENGRAD Õppekeskuse” direktor.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED         

Tundidel osalemine vähemalt 80% mahus, sooritatud praktika; moodulite ja praktikate tulemused on hinnatud positiiivselt.


 1.   Veebirakenduste arendamine.  HTML5 põhitõed           

MOODULI MAHT : 30  Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA      

Aleksei Solovjov
EESMÄRK

Õpetusega taotletakse, et:

•             õppija teab veebirakenduste arhitektuuri, mõisted.

•             Tunneb HTML5 põhimõtteid  

•             Kasutab heli ja videoelemente        

ÕPPESISU          

1. Veebirakenduste arhitektuur. Kasutajaliidese kujundamine Tööriistad ja meetodid veebirakenduste arendamiseks.

2. HTML — dokumendi struktuur, sildi ja atribuudi mõiste, loendid, pildid, hüperlingid, värvid.

3. Töö tabelite ja HTML-vormidega. Tabeli struktuur: päised, read ja lahtrid. Vormi elemendid: tekstiväljad, raadiolülitid, märkeruudud, loendid, tekstialad, nupud, failide, värvi, vahemikute, kuupäeva ja kellaaja valikuväljad.

4. HTML-i heli- ja videohaldus ja sisestamine

  2. Professionaalsed toimetajad veebisaitide arendamiseks. CSS3 põhitõed

MOODULI MAHT:  21 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA:  Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             õppija tunneb professionalseid toimetajaid vebisaitide arendamiseks.

•             Tunneb Adobe Dreamweaveri visuaalse redaktori ja selle põhimõtted.

ÕPPESISU 
1. Adobe Dreamweaveri visuaalne redaktor: globaalsed sätted, tööruum, failiinspektor, veebisaidi sätted, lehe atribuudid, elementide lisamine, CSS-i stiilide ja JavaScripti skriptide ühendamine, tabeli andmete import. HTML + CSS-mallide kasutamine.

2. CSS-i kaasamise viisid. Süntaks ja stiilielemendid. Valijate tüübid: universaalne, silt, klass, identifikaator, järeltulija, tütarliin, vennalik, atribuut, pseudoklass, pseudoelement, struktuurne pseudoklass. Valikute, CSS-i muutujate kombineerimine ja rühmitamine. Valikute pärimine ja kaskaad.

3. Vastuvõtlikkus ja CSS3 funktsioonid

MOODULI MAHT: 22 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA:  Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             õppija kasutab CSS-i meediumipäringuid.

•             Kasutab Eeltöötlejaid LESS-i näite abil

ÕPPESISU 
1. CSS-i meediumipäringute kasutamine reageeriva disaini väljatöötamiseks.

2. Animatsioon ja teisendamine CSS-is. Animatsiooniteegid, CSS-generaatorid. Gradiendid, raamid, varjud, üleminekud, filtrid.

3. Eeltöötlejate kasutamine LESS-i näite abil: eeltöötleja, muutujate, funktsioonide ja arvutuste seadistamine, eeltöötluse koodi teisendamine CSS-koodiks. Järeprotsessorite kasutamine: müüja eesliidetega töötamine. CSS metoodikad.

4. CSS-i raamistikud, kasutades näitena Bootstrap-i.

 4. Tutvustame JavaScripti keelega

MOODULI MAHT           

30 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA      

Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             õppija tunneb JavaScripti skriptide ühendamise viisid.

•             Mõistab keeleehituse.

ÕPPESISU          

1. JavaScripti skriptide ühendamise viisid. Andmetüübid, muutujad, operaatorid, andmete sisend ja väljund.

2. Keeleehitus, hargnemine, andmetöötlus. JavaScripti objektid. Meetodid Math.

3. Tsüklite korraldamine, töö massiividega. JavaScripti funktsioonid. Muutujate ulatus. Sündmuste käitlejad.

4. JavaScripti koodi silumine: brauseri arendaja tööriistad.

 5. Javascript Brauseri objektid. Objektide konstruktorid. Javascripti raamistikud

MOODULI MAHT : 20 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA      

Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             Õppija töötab brauseri objektidega. Tunneb objektide konstruktsioone.

ÕPPESISU          

1. Töö objektidega window, document, navigator, history jne.

2. Dokument objekti kogud.

3. Vormihaldus, töö keelpillidega.

4. Funktsioonide konstruktorid.

5. JavaScripti raamistikud  jQuery ja Node.js näitel.

 6. Veebisaidi paigutus

MOODULI MAHT:  22 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA :  Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             Õppija paigutab iseseisvalt veebisaidi.

•             Kujundab veebisaidi

ÕPPESISU          

1. Adobe Bracketsi koodiredaktor: põhiseaded, tööala, töö kaustade ja failidega, eelvaade reaalajas, kiire redigeerimine, installimine ja töö pistikprogrammidega.

2. HTML5 semantiliste elemendide sisu ja märgistuse sisu rühmitamiseks. Ploki- ja väiketähed. Ploki mudel: konteinerid ja ümbrised, taanded ja äärised, ploki sisu, elemendi konteineri tüüp, ploki elemendi piirkond, elemendi paigutus, ploki elemendi ülevool, elemendi ülekate. Ujuvad elemendid — CSS ujuki omadus. CSS spritiseerib. Reset.css ja normalize.css kasutamine.

3. CSS Flexbox: paindekonteineri ja paindeelementide omadused. Tundliku veebisaidi malli kujundus CSS Flexboxi abil.

4. CSS-ruudustik: töö märgistusega kahemõõtmelises ruumis. Tundliku veebisaidi malli kujundus CSS Gridi abil.

         7. WordPress CMS veebisaidi loomiseks

MOODULI MAHT:  15 Tundi

ÕPPEAINE ÕPETAJA      

Aleksei Solovjov

EESMÄRK

                Õpetusega taotletakse, et:

•             Õppija loob veebisaidi WordPress CMS

•             Tunneb veebiserveri töötamise põhimõtted


ÕPPESISU
          

1. Kliendi ja serveri koostoime. Andmeedastus. HTTP-protokoll Veebiserveriga töötamise põhimõtted.

2. Open Serveri installimine ja konfigureerimine (Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, FTP klient, Git, domeenid ja varjunimed, post jne). Kohaliku veebiserveri loomine.

3. Ülevaade CMS-süsteemidest (Joomla, Bitrix, OpenCart). WordPress CMS-system: installimine ja konfigureerimine, töö mallide ja pistikprogrammidega, vidina kontseptsioon, töö PHP sisemise koodiga, töö sisuga.

4. WordPress veebilehe üleviimine kohalikust arvutist hostimisele.

HINDAMINE     

Arvestatud või mittearvestatud

Arvestatud

Õppur oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt.

Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada.

Mittearvestatud

Õppur ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, ei tule tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides.

ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS        
Sisustus:

Kasutatavad seadmed: 1 õppeklass, 10 arvutit, 1 projektor.

Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara

Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus).