Hooldustöötaja — Ecomengrad Õppekeskus

Hooldustöötaja

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Hooldustöötaja

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:

Hooldustöötaja kutsestandard, tase 3.

Õpiväljundid

Kursuse lõpus õpilane:

 • tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
 • arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suheldes;
 • arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna;
 • abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ning säästes ennast ja keskkonda;
 • märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
 • valib suhtlemisviisi vastavalt abivajajale;
 • oskab koostada tööplaani;
 • annab vajadusel esmast abi.

Sihtgrupp:

Koolitus on kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Koolituse  eesmärk:

Ametialaste teadmiste ja oskuste omandamine tulevastele hoolekande- ja tervishoiuspetsialistidele. Hooldustöötaja, tase 3 jaettevalmistus kutseeksamiks.

Õppe kogumaht:

250 ak.tundi (190 tundi-audotoorne töö, 60 tundi-praktika)

Õppe sisu

Moodul 1Üldoskuste ja üldteadmiste moodul

 • Sissejuhatus erialasse, hooldustöötaja kutsestandart, kutseeksam
 • Tööõigus, ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest
 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid
 • Hooldustöötaja kutseeetika
 • Oma töö korraldamine, tööplaanide koostamine. Tööpäeva planeerimine. Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine. Osalemine meeskonnatöös. Läbipõlemine.

Moodul 2.  Põhioskuste ja põhiteadmiste moodul

 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine
 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine
 • Abivajaja toimetulek. Seadusandlus ja hoolekanne. Sotsiaalteenused. Esmaabi
 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes. Ergonoomika. Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel.

Moodul 3Kodumajandus, Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd

 • Olmehügieeni ja kodumajanduse alused:

– korrastustööde läbiviimine;

– puhastus- ja koristusvahendite kasutamine ja hoolduspõhimõtted;

 • Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd:

 – majapidamises vajalike tööde korraldamine;

 – pesu ja puhastusteenuste korraldamine;

– olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende käitlemise põhimõtted;

 – pisiparanduste ja -remondi korraldamine;

 – eluaseme kütmisega seotud toimingud;

–  eluasemele ligipääsutee puhastamise korraldamine.

Moodul 4. Praktika

Õppemeetodid:

Loengud, grupitöö, praktika.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe. Praktiline väljaõpe toimub vastavas asutuses.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid on hinnas sees.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Irina Oleinitš – üle 20 aastat õpetamis- ja täiendkoolituskogemust koolitusspetsialisti ja koolitajana; täiskasvanute koolitaja, tase 6.

„Hooldustöötaja kursus“ – üle 1000 tundi.

Viktoria Karen – lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (kodumajanduse õpetaja),

Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2008 a.

Töötab lektorina (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus)

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrgkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20