Hooldustöötaja koolitus

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Hooldustöötaja koolitus

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekeel:

Vene

Õppekava koostamise alus ja materjal:

Hooldustöötaja kutsestandard, tase 3 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10558953)

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks (https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2016/11/Eetikakoodeks_Avaldatud-ST.pdf)

Sotsiaalhoolekande seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852)

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/1009822)

Võrdse kohtlemise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445)

Isikuandmete kaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/748829)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • omab esmakujutuse erialast ja teab Hooldustöötaja kutsestandardi ja kutseeksami nõudeid;
 • tegeleb abivajaja probleemidega toetudes Eesti Vabariigi õigusaktidele, järgib kutse-eetikat ja lähtub nendest dokumentidest oma töös;
 • aitab abivajaja suhtlmisel ja suhtede säilitamisel;
 • oskab oma tööd korraldada lähtudes kliendi tervislikust seisundist ja toimetulekusest;
 • arvestab oma töös klinedi vajadustega, elulaadiga ja harjumustega, toetab abivajaja kohaneda uute tingimustega;
 • oskab töötada meeskonnas
 • oskab tööga seotud läbipõlemisega toime tulla;
 • hindab töökeskonna ohutegureid, väldib neid;
 • toetab ja õpetab kliendi abivahendite kautamisel;
 • kasutab erinevaid suhtlemismeetodeid, näiteks kontakti loomine, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine;
 • töötab arvutiga vähemalt baasmooduli tasemel;
 • oskab koostada tööplaani;
 • annab vajadusel esmaabi;
 • oskab jälgida rehabilitatsiooniplaani;
 • teab, mis on ergonoomilised töövõtted;
 • aitab abivaja kodumajanduses, majapidamises;
 • oskab organiseerida ja teostada puhastus- ja koristustööd.

Sihtgrupp:

Vähemalt põhiharidusega isikud, kes soovivad hooldajana töötada või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas.

Õpingute alustamise tingimused:

 • taotleja on omandanud vähemalt põhihariduse

Õppekava eesmärk:

Koolituse läbinu on ettevalmistatud hooldustöötaja tase 3 eksamiks ja hooldustöötajana töötamiseks.

Õppekava maht:

250 ak.tundi (170 tundi-audotoorne töö, 80 tundi-praktika)

Õppetöös ei ole iseseisvat tööd

Õppe sisu

1. Üldoskused ja üldteadmised 

 • Sissejuhatus erialasse, hooldustöötaja kutsestandart, kutseeksam

Eriala tutvustus: kutsevaldkond, kutsekirjeldus, töötingimused, kutsestandardid.

 • Tööõigus, ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest

Tööõiguse mõiste ja allikad; töötaja ja tööandaja kui tööõigusliku suhte subjektid. Tööleping ja selle sõlmimine; tööleping ja kollektiivleping; töölepingu tähtaeg; katseaeg;  töötaja ja tööandja kohustused; töölepingu peatumine ja muutmine; ajutine üleviimine teisele tööle; töölepingu lõpetamine. Töö ja puhkeaeg. Puhkus. Palga mõiste; põhipalk, lisatasu, juurdemakse; keskmine palk, palga alammäär; palga maksmine ületunnitöö eest, puhkepäeval ja riigipühal tehtud töö eest; kinnipidamised palgast. Töösisekord; töötajate distsiplinaarvastutus. Kollektiivne tööleping; töötajate usaldusisik; kollektiivsete töötülide lahendamine; streik ja töösulg; töökaitse põhimõisted; töötervishoid; tööohutus; tööandja ja töötaja kohustused töökaitse valdkonnas. Võlaõigus ja võlasuhted.

 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid

Töökaitse üldküsimused: riski olemus; EV töökaitsealane seadusandlus; töökaitse korraldus ettevõttes; töökaitsealane koolitus; töösisekorra eeskirjad; töö- ja puhkeaeg; tööõnnetuste uurimise ja arvelevõtmise kord. Käsitletavad teemad: töötervishoid ja tööohutus; ettevõtluse alused; keskkond ja säästev areng; jäätmemajandus.

 • Hooldustöötaja kutseeetika

Käsitletavad teemad: eetika mõiste; käitumise moraalne iseloom; kutse-eetika põhiprintsiibid; elu ja surma eetilised küsimused.

 • Oma töö korraldamine, tööplaanide koostamine. Tööpäeva planeerimine. Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine. Osalemine meeskonnatöös. Läbipõlemine.

Käsitletavad  teemad: töökorraldus ja tööplaanide koostamine;  tööpäeva planeerimine; meeskonnatöö  põhiprintsiibid; läbipõlemine töös.

2. Põhioskused ja põhiteadmised

 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine

Käsitletavad teemad: abivajaja ja tema võrgustik; abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine; suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes; abivajaja olukorra hindamine; abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine; konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduste leidmine; kaebuste ja probleemide käsitlemine.

 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine

Käsitletavad  teemad: abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine; abivajaduse ulatuse ja muutuse hindamine; abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine; igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine; tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine; turvalisuse keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine; igapäeva eluolu korraldamisel abistamine, juhendamine ja toetamine; abivahendi vajaduse välja selgitamine.

 • Abivajaja toimetulek. Seadusandlus ja hoolekanne. Sotsiaalteenused.Esmaabi.

Käsitletavad  teemad: abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine; seadusandlus ja hoolekanne; abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine; abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine; abivahendite vajaduse märkamine, hankimine ja abistamine kasutamisel; sotsiaalteenused; esmaabi kursus (16 ak.tundi).

 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes. Ergonoomika. Abivajaja abistamine majapidamistöödes ja eluaseme korrastamisel.

Käsitletavad teemad: abivajaja abistamine elamistoimingutes; ergonoomika; turvalise keskkonna säilitamine; suhtlemine; hingamine; söömine ja joomine; eritamine; isiklik hügieen; kehatemperatuuri kontrollimine; füüsiline aktiivsus; töötamine ja harrastused; seksuaalsuse väljendamine; magamine; suremine; pesu- ja puhastusteenuste korraldamine; majapidamises vajalike tööde korraldamine ja toiduainete ja ravimite hankimine.

3. Kodumajandus, Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd

 • Olmehügieeni ja kodumajanduse alused: korrastustööde läbiviimine; puhastus- ja koristusvahendite kasutamine ja hoolduspõhimõtted;
 • Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd: majapidamises vajalike tööde korraldamine; pesu ja puhastusteenuste korraldamine; olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende käitlemise põhimõtted; pisiparanduste ja -remondi korraldamine; eluaseme kütmisega seotud toimingud; eluasemele ligipääsutee puhastamise korraldamine.

4. Arvuti kasutamine

 • arvuti põhitõed;
 • interneti põhitõed;
 • teksti töötlus;
 • tabeli töötlus.

5. Praktika

Praktika toimub tervishoiu- ja/või hoolekandeasutustes ning avahoolekandes. Praktikat korraldab koolitusfirma.

Õppemeetodid:

Loengud, praktika.

Õppekeskkond:

 • Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.
 • Praktika toimub tervishoiu- ja/või hoolekandeasutustes ning avahoolekandes. Praktikat korraldab koolitusfirma.
 • Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.
 • Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
 • Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid on hinnas sees.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, praktika läbimine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Irina Oleinitš – üle 20 aastat õpetamis- ja täiendkoolituskogemust koolitusspetsialisti ja koolitajana; täiskasvanute koolitaja, tase 6.

„Hooldustöötaja kursus“ – üle 1000 tundi.

Viktoria Karin-lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (käsitöö ja kodunduse õpetaja), täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2008 a. Töötab lektorina (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus)

Valentina Drosova – Meditsiiniline haridus suunal “Õendusõpe, õde”. Magistrikraad pedagoogikas. Pikk ja edukas töökogemus meditsiiniettevõtete juhtivatel kohtadel. On olemas täiskasvanute õpetamise kogemus.

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmamabiõpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Jevgenia Vanhonen – SA Narva Haigla, sotsiaaltöötaja

Kutsestandard Sotsiaaltöötaja IV EKR tase 6

Maria Andrejeva – Noorem Tarkvara arendaja (Ida-Viru Kutsehariduskeskus), töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses Tarkvaraarendaja erialal.

Andrei Goncharov – Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.