Praktiline kursus MAG

Õppekeel: Vene

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Õppekavarühm: Mehaanika ja metalli töötlemine

Eriala: Poolautomaatkeevitaja (MAG – 135, 136, 138)

Õppekava koostamise alus: Keevitaja tase 4, kompetentsid B2.2, B2.3, B.2.6

Koolituse maht:

40 ak.t. (1ak.tund = 45 min.)

• teoreetiline osa – 8 ak.t

• praktiline osa – 32 ak.t.

Koolituse läbiviimise koht:

 • Kadastiku tn. 57, 21004 Narva, Ida-viru maakond

Eriala kirjeldus

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.
Keevitaja ühendab (keevitab) metallkonstruktsioonide elemente, torujuhtmeid, masinate ja mehhanismide osad.
Koostab konstruktsioonide toorikuid (koostud), seadistab keevitusseadmeid, valib vajaliku keevitusrežiimi, teostab keevisõmbluste visuaalse kontrolli.

Tööks vajalikud isikuomadused

Keevitaja töö eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust ja täpsust, kuna töötatakse väärtuslike materjalidega. Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus.

Eriala on vastunäidustatud inimestele, kes põevad järgmisi haigusi:

 • hingamishäired ; liikumishäired (ishias, osteokondroos jne);
 • kardiovaskulaarse ja närvisüsteemide häired;
 • vaimsed häired ning nägemis- ja kuulmishäired.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppeklassid ja õppetööks vajalikud ruumid võimaldavad õppekava täitmise ettenähtud tasemel.
Teoreetiline osa viiakse läbi esitlusseadmetega varustatud klassiruumides, õpilastele tagatakse kirjavahendid. Praktilised tunnid viiakse läbi metallitöötlemiseks vajalike keevitusseadmete, tööriistade ja lisaseadmetega varustatud töökodades. Ruumid on varustatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete vastavale valgustusega, ventilatsiooniga ja tuletõrje süsteemidega.
Igale kursuse osalejale tagatakse tööriided keevitustööde jaoks ja isikukaitsevahendid, õppeprotsessi alguses saavad õpilased vajalikud materjalid kätte.

Sihtrühm:

Kursus on mõeldud inimestele, kellel on MAG-keevitamise kogemus ja kellel tekkis vajadus saada rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi. See kursus nõuab õpilastelt põhilisi teadmisi ja keevitamisoskusi.
Koolitusele võetakse vastu kõik soovijad, kes vastavad õpingute alustamise nõuetele ja on läbinud intervjuu.

Nõuded kandidaadile:

 •  vähemalt 18-aastane;
 • põhiteadmiste MAG-keevituses olemasolu
 • ja/ või keevitajana töötamise kogemus

Koolituskava õpiväljundid:

 • Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi
 • Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid.
 • Valmistab detailid ette keevitamiseks – puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt).
 • Keevitab MAG meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF. Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
 • Teeb valmis koostudele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki, jne. Puhastab keevisõmblused.
 • Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
 • Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
 • Kontrollib töö käigus läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.

Õppe sisu:

Moodul 1

Testimine.
Sertifitseerimiseks ettevalmistamise taseme kontrollimine

Elektriohutus.
Tuleohutus.

Standard EN ISO 15609 (WPS) – keevitusjuhiste tehniline sisu.
Õppe pWPS-ide lugemine

Moodul 2

Töökoha korraldamine keevitustööde täitmiseks.
Keevitusseadmete seadistamine ja keevitusrežiimide valik WPS-i põhjal.
MAG meetodit kasutades terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF ja põkkõmblusi asendis PA, PC ja PF keevitamine, lähtudes WPS-ist ning tasemel B. (EVS EN ISO 5817).
Täiteläbimite õmbluse servade puhastamise viisid (käsitsi või mehaaniliselt).
Läbimite vaheline temperatuuri kontroll töö käigus.
Visuaalse kontrolli läbiviimine ning mõõtevahendite kasutamine õmbluste kontrollimiseks.
Õmbluste vastavus vastuvõetus tasemele B (EVS EN ISO 5817).
MAG-keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid.
Keevisliidete järeltöötlus, sh keevisõmbluste puhastamine.
Töökaitse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine tööprotsessis.

Moodul 3

Põhilised sertifitseerimisnõuded vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (katseproovi detailide ettevalmistamine, koostamine, keevitusetapid vastavalt pWPS-le)
Eelseisva eksamile taotluse vormistamine (protsess, positsioon, materjal, toote tüüp, ühend jne)

Proovieksami läbiviimine koostatud taotluse alusel
Teoreetiline test ja praktiline töö

Õppemeetodid:

Loeng, õppevahendite demonstratsioon, praktilised ülesanded, arutlus.

Koolituse eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused MAG -keevitamisest (valmistab ette, keevitab kontrollnäidist ja kontrollib tulemust visuaalse kontrolli ja mõõteriistade abil).
Siseeksami edukalt sooritanud õpilane on valmis sooritama rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi eksami vastavalt standardile EVS EN ISO 9606-1.

Kokkuvõttev hindamine:

Teoreetiline test: Testi loetakse sooritatud, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 80% testis olevaid küsimusele.

Praktiline töö: kontrollnäidise keevitamine

töö tulemus hinnatakse sooritatuks või sooritamata vastavalt standardi EVS-EN-ISO 5817  ning aktsepteerimistasemele B.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala koolituskava õpiväljundid, osalenud vähemalt 80% õppetööst ning sooritanud teoreetilist testi ja praktilist tööd

Kursuse läbimisel väljastatav dokument
Tunnistus: 
Tunnistust väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend: Tõendit väljastatakse, kui õpitulemusi ei ole õppijaga saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% tundidest.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sergei Boaga – Kõrgharidus, õpetaja kogemus – 18 aastat,

Õpetatav aine

• Keevituse tehnologia
• Teooria+praktika Töökeskkond ja tööseadusandlus
Kvalifikatsioon
• International Welding Tehnologist
• EN ISO 9712, Inspektor VT-2, PT-2
• International Welding Inspector – C
• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 6

Jelena Ibragimova – Kõrgharidus, Тäiskasvanute koolitaja, Tase 6, õpetaja kogemus – 30 aastat, Õpetatav aine: Keevituse tehnologia, Metallitööstus

Andrei Boaga – keskeriharidus, õpetaja kogemus – 7 aastat

Õpetatav aine:

• Keevituse tehnologia
• Teooria + praktika

Kvalifikatsioon

• International Welding Specialist
• EN ISO 9712 Inspektor VT-2
• Welding master DVS-EWF 1157
• International Welding Inspector – S 
• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 5

Arkadi Tšerednitšenko

keskeriharidus, õpetaja kogemus – 5 aastat