Raamatupidamise koolitus

Õppekava nimetus: 

Raamatupidamise koolitus

Õppekavarühm: 

majandusarvestus ja maksundus

Õppekeel: 

vene keel

Õppekava koostamise alus ja materjal:

Kutsestandart https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10649904


https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020042?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016
https://www.rahandusministeerium.ee/et/easb/aruandluskorraldus

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

 • oskab kasutada spetsiifilist raamatupidamisterminoloogiat ja raamatupidamisarvestuse seadusi;
 • oskab iseseisvalt sisestada andmeid, töödelda esmaseid dokumente;
 • teab varude, materjalide, põhivara arvestuse põhimõtteid ettevõttes;
 • väljastab iseseisvalt klientidele arveid ning peab arvestust tarnijate ja töövõtjate arvete üle, peab iseseisvalt käibemaksu arvestust;
 • oskab arvutada bruto- ja netopalka, arvestada puhkusetasu, haiguslehe arvestamist ja väljamaksmist;
 • peab iseseisvalt tehingute arvestust pangas ja kassas ning teeb koostööd aruandekohustuslastega;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • teab ettevõtte majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid;
 • oskab kasutada raamatupidamisprogramme (1C ja Merit Aktiva).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

kõik, kes soovivad õppida raamatupidamise aluseid, sh raamatupidajate assistendid, müügisekretärid, väike- ja pereettevõtete omanikud.

Õppe kogumaht: 

200 akadeemilist tundi ( (sh 150 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisevat tööd).

Õppesisu:

1. Raamatupidamise õiguslik regulatsioon Eesti Vabariigis:

 • raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid, RTJ, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS); raamatupidaja kutse-eetika
 • raamatupidamise sise-eeskirjad
 • arvestusmeetodid; arvestuspõhimõtetes kasutatav terminoloogia, majandustehingute kirjed

2. Raamatupidamise ja maksustamise õiguslik raamistik Eesti Vabariigis

3. Äriettevõtte raamatupidamine:

 • varude, kaupade, tooraine ja materjali arvestus; inventariseerimine
 • põhivara arvestamine, amortisatsiooni arvestamise meetodid
 • algdokumendid; dokumentide vormistamisele, koostamisele ja liikidele esitatavad nõuded
 • Ostu-ja müügiarved, käibemaksu arvestus, kmd- deklaratsioon   
 • sularahatehingute ja pangakonto kaudu tehtud tehingute raamatupidamine
 • tehingud seotud isikutega, kuluaruanded

4. Mida peab raamatupidaja teadma tööõigusest:

 • isikupõhine arvestus ja palgaarvestus, lepinguliigid, tööaja arvestus
 • füüsilise isiku maksustamise seadused
 • sotsiaalmaks
 • pensionisüsteem ja sellega seotud maksud
 • töötuskindlustus
 • füüsilise isiku maksukohustus
 • palga- ja puhkusearvestus, palga- ja puhkusefond
 • haigushüvitise arvestamine ja maksmine
 • lähetus ja lähetustasu arvestamine
 • palgamaksude arvestus

Ülesannete lahendamine. Palgaarvestus, arvestuskaardi koostamine, puhkusetasu ja haigushüvitise arvestamine.

5. Ettevõtte majandusaasta aruanne

 • bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne.

6. Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 • Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine
 • Raamatupidamissüsteemid (MeritAktiva, 1С Raamatupidamine)

7. Praktika

Praktika osas kasutatakse tegutseva firma raamatupidamisdokumente. Firma loal töötavad õppijad firma algdokumentidega (algdokumendid kolme kuu eest). Antud dokumentide alusel toimub palgaarvestus, maksude arvestus, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne jm.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus. Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks. Kõik õppematerjalid on hinna sees.

Õppemeetodid:

Kursus toimub loenguvormis, millele järgneb praktiline töö auditooriumis ja õppuri iseseisev töö (lisamaterjali lugemine või ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Kui lõputestis on alla 60% õigeid vastuseid, siis väljastatakse õppijale koolitusel osalemist kinnitav tõend.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Tatjana Krutsinkina – Kõrgharidus, lõpetanud Leningradi instituudi nimega N.Voznesensky , raamatupidaja, on olemas täiskasvanute koolituste kogemus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Iuliia Martynova – lõpetanud Sankt-Peterburi ökonoomika ja finantside ülikooli (Finantsid ja laeunud, magister), töökogemus finantsjuhina ~ 5 a.

Irina Savitskaja – Tallinna Kergetööstustehnikum-keskeriharidus (kvalifikatsioon-  raamatupidaja), töökogemus raamatupidajana ~40 aastat, on olemas täiskasvanute koolituste kogemus.

Koolituse maksumus 2380 euro (käibemaksuga)