Inglise keel edasijõudnutele (А2) – Ecomengrad Õppekeskus

Inglise keel edasijõudnutele (А2)

Õppekava nimetus:

Inglise keel А2

Õppekeel:

vene keel

Õppekavarühm: 

keeleõpe

Eesmärgid ja õpiväljundid:

Kursuse lõpuks on õppija omandanud oskused rääkida, kirjutada, lugeda ja mõista lihtsaid lauseid ning sageli kasutatavaid fraase inglise keeles.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks õppija:

– mõistab sageli kasutatavaid ja levinud lühikesi lauseid ja fraase (teksti mõistmine ja kuulamine peamiste eluvaldkondadega seotud tuttavate teemade raames);

– kasutab enda ja ümbruskonna kirjeldamiseks lihtsaid, sageli kasutatavaid fraase (sõnavara jääb vahemikku 1000–1300 sõna);

 – oskab lugeda ja mõista lühikesi lihtsaid tekste, keskenduda tuttavatele sõnadele ja leida vajalikku infot;

– oskab kirjutada lühikesi lihtsaid kirju ja teateid, täita ankeete.

Sihtrühm ja vastuvõtu tingimused:

Isikud, kes soovivad õppida inglise keelt ja kellel on algteadmised inglise keelest.

Õppe kogumaht:

120 ak.tundi, millest on 90 ak.tundi-auditoorne töö+30 ak.tundi- iseseisev töö.

Õppe sisu:

 • Mina ja minu pere;
 • Maailma riigid ja rahvused;
 • Isiklikud eelistused – mis meeldib ja mis mitte;
 • Elukutse ja töö, päevakava;
 • Pühad ja traditsioonid;
 • Ilm;
 • Toidud ja joogid; tellimine restoranis;
 • Sport ja tervislik eluviis;
 • Transport; sõidu eest maksmine;
 • Linn ja kohad linnas; kuidas orienteeruda ja teed küsida;
 • Kauplus ja ostud;
 • Inimese iseloomu ja välimuse kirjeldamine;
 • Käskiv kõneviis;
 • Olevik: Present Simple ja Present Continuous; pealiskaudne tutvus Perfecti aegadega;
 • Kolm tuleviku aega: Future Simple, Present Continuous, going to-tulevik;
 • Lihtminevik Past Simple ja ebareeglipäraste tegusõnade 3 põhivormi;
 • Sõnade järjekord erinevat tüüpi lausetes (Word Order);
 • Näitavad asesõnad (Demonstrative Pronouns);
 • Isikulise asesõna sihitiskäände asesõnad;
 • Omadussõnad ja nende võrdlusastmed (Degrees of Comparison);
 • Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (Countable/Uncountable);
 • Viisi ja sagedust näitavad määrsõnad (Adverbs of Manner/Frequency);
 • Eessõnad koha- ja ajamäärustes (Prepositions of Place/Time);
 • Modaaltegusõnad (Modal Verbs): can/can’t, should, must;
 • Gerund pärast tegusõnu: like, love, hate;
 • Asukohta näitava lause ehitus (There is/There are).

Õppekeskkond ja õppevahendid:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm).

Õppevahendid: Õpik ja töövihik

Õpeprotsess: Auditoorne töö päeval/õhtul klassiruumis ja iseseisev töö, mille õppija peab sooritama auditoorse töö vahel. Õppetöö toimub vene keele baasil.

Õppemeetodid:

Auditoorne õpe 90 ak t: kuulamisülesanded, lugemine, kirjutamine ja tõlkimine, suuline kõne, dialoogid, rollimängud, videote vaatamine ja analüüs jms

Iseseisev töö 30 ak t: sõnade õppimine, töövihiku harjutuste täitmine, tekstide koostamine jms

Õppematerjalide loend:

·    Jenny Dooley, New Enterprise A2 Students book

·     Jenny Dooley, New Enterprise A2 workbook     

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb positiivse tulemuse saamiseks sooritada lõputest ja suuline vestlus, st vastavalt hindamiskriteeriumidele.

HindamismetoodHindamiskriteeriumid
Kirjalik test (hõlmab käsitletud teemasid)
Õppija leiab vajaliku info igapäevastel teemadel tekstide lugemisest ja kuulamisest. Õppija oskab koostada lihtsa lühikese teksti, kirjutada isikliku kirja. Samuti tuleb õppija toime grammatika ja sõnavara kontrollimise ülesannetega.
Suuline vestlus
Õppija räägib lihtsate lausetega kursusel läbivõetud teemadel. Samuti oskab õppija vastata lihtsatele küsimustele ja iseseisvalt küsimusi esitada.

Väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS, kui test on eksaminaatori hinnangul sooritatud vähemalt 60% ulatuses.

TÕEND. Kui õppija eksamitulemus on alla 60%  ja ta on osalenud vähem kui 75% auditoorses õppetöös, väljastatakse talle koolituse läbimise kohta tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Anna Koroljova – kõrgem pedagoogiline haridus, lõpetanud Krasnojarski pedagoogilise instituudi, täiskasvanute koolitamise kogemus üle 15 aasta.

Maksumus

2 inimest – 18 euro/tund

3-4 inimest – 15 euro/tund

5 ja rohkem inimest -12.5 euro/tund

Hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.