Maastikuehitaja

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Maastikuehitaja

Õppekeel

vene keel

Õppekavarühm:

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10668472

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

– oskab leida ja kasutada teavet töökeskkonna reguleerivate õigusaktide kohta, hinnata töökeskkonna ohutegureid, järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid, anda esmaabi, oskab käituda ohuolukorras;

– oskab hooldada istutusalasid, sh talveks ette valmistamine, lõigata ja kujundada taimi vastavalt juhistele, hooldada murusid;

– oskab koostada ja täita haljastustöödega seonduvat dokumentatsiooni, lugeda, tõlgendada ja maha märkida haljastusprojekti, käsitseda ohutult rajamistööde tehnoloogilisi seadmeid ja masinaid, korraldada ning teha mullaharimis- ja lokaalseid kuivendustöid, valmistada ette istutusala ja istutada taimi;

– oskab hooldada ja korras hoida metsatöövahendeid ja käsitööriistu, valmistada küttesegusid ja valida määrdeaineid;

– õigesti hooldab muruniidukit, töötab hekilõikuriga, trimmeriga, võsalõikuriga ning viib läbi puittaimede lõikusi käsitsitöö vahenditega;

 – rajab puistekattega kõnniteid, tugevdatud alusega muruteid, tugimüüri, treppi, kiviktaimlat, paigaldab drenaaži ja lokaalseid kastmissüsteeme;

 – rajab ja hooldab mänguväljakuid iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi, loob ümbrusesse sobivat haljastust, rajab ja hooldab kalmistu haljastust.

– saab iseseisvalt aru igast haljastusprojektist ja sellel olevatest märkidest;

– oskab iseseisvalt koostada haljastusprojekti.

Sihtgrupp:

Koolitus on kõigile, kes soovivad täiendada oma teadmisi maastikuehitaja vallas.

Õppe alustamise tingimused:

Maastikuehitaja õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

Koolituse  eesmärk:

Võimaldada koolitatavatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks maastikuehituse valdkonnas.

Kursuslane omandab teadmisi algtasemel erialal “Maastikuehitaja II”, millised võimaldavad tal pärast kursuse lõpetamist minna tööturule ja leida endale rakendust  eraettevõtetes.

Õppe kogumaht:

 162 tundi (127 tundi on auditoorne töö+35 ak. tundi praktika)

Õppe sisu:

I TÖÖKESKKOND JA TÖÖSEADUSANDLUS           32  tundi

1.1. Töötervishoid ja tööohutus                        

1.2.        Esmaabi                          

1.3.        Tööseadusandluse alused                      

1.4.        Loodusressursside kasutamine ja kaitse                          

1.5.        Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit                   

1.6.        Dokumentatsioon. Projekt. Hinnapakkumine. Leping. Töökäsk. Objektipäevik. Töö üleandmise – vastuvõtmise akt. Arved            

1.7.        Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks      

II AIANDUSE ALUSED  12  tundi

2.1.        Taimekasvatus

2.2.        Puittaimed                   

2.3.        Rohttaimed              

2.4.        Tarbetaimed   

III HALJASALADE RAJAMINE  17  tundi

3.1.        Haljastusprojekti lugemine                 

3.2.        Mõõdistamine           

3.3.        Maastikuehituslikud üldtööd             

3.4.        Masinate ja seadmete kasutamine  

IV           PUUDE HOOLDUS JA RAIETÖÖD  26 tundi   

4.1.        Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted              

4.2.        Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus                 

4.3.        Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad                         

4.4.        Käsitööriistade hooldus ja korrashoid                

4.5.        Puude hooldamine. Puuhoolduse eesmärgid, võra kujundamine, puidukahjustustediagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine      

V  HALJASALADE HOOLDAMINE  17 tundi

5.1.        Haljasalade hooldamise tehnoloogia              

5.2.        Puittaimede lõikamine

Puittaimede lõikuse liigid, lõikuse ajad ja eesmärgid. Istutuslõikus, kujunduslõikus, noorenduslõikus, vormilõikus. Puuliigi eripära ja vanuse arvestamine lõikamisel. Viljapuude ja marjapõõsaste lõikus. Töövõtted okste lõikamisel               

5.3.        Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel         

5.4.        Praktilised tööd   

VI MAASTIKUEHITISTE RAJAMINE JA HOOLDAMINE    22 tundi

6.1.        Ehitusmaterjalid                        

6.2.        Rajamistehnoloogiad             

6.3.        Rajamisseadmed ja mehhanismid                    

6.4.        Väikevormid                  

6.5.        Kivisillutisega kõnnitee rajamine, sh äärekivi paigaldamine. Puistekattega kõnnitee rajamine. Tugevdatud alusega murutee rajamine. Tugimüüri ehitamine. Trepi ehitamine. Veesilma rajamine. Katuse- ja vertikaalhaljastus. Konteinerhaljastus.

VII  ERIOTSTARBELISTE HALJASALADE RAJAMINE JA HOOLDAMINE  12 tundi

7.1.        Koolide ja lasteaedade ümbruse haljastuse kujundamine                    

7.2.        Mänguväljakute rajamine ja hooldamine                     

7.3.        Kalmistute rajamine ja hooldamine                  

7.4.        Mänguväljaku haljastuse kujundamine ja rajamine. Hooldustööd.   

VIII Arhitektuur ja linnaplaneerimine 24 tundi

Maastiku uurimine, inventeerimine, hindamine ja maastiku hooldamise kavandamine

  • Tööprotsessi kavandamine
  • Lähteandmete kogumine
  • Andmete analüüs
  • Lõppdokumendi koostamine ja vormistamine

Õppemeetodid:

Loengud,  praktika

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe. Praktika toimub Sillamäe/Narva linna piires.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

 Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid ja tööristad:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid,

joonised, kasutusjuhend.

Tööriistad: mootorsaed, võsalõikurid (bensiiniga), oksakäärid, oksalõikurid, hekikäärid.

Nurklihvijad, tambid, kergrull (muru jaoks), nivelliirid, laser-vesilood.

Samuti antakse igale õpilasele kaitserõivaste komplekt ja isikukaitsevahendid.

Kõigi õppematerjalide ja tööriistadega varustab õpilast kool.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamismeetodid:

  • Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.
  • Praktiline töö. Õpilane on aktiivselt praktika töös osalenud.

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Denis Kolesnikov    arborist- tase 4, maastkuehitaja- tase 3, puuhoolduse spetsialist, täiskasvanute koolitamise kogemus, VDV Group OÜ juhataja

Igor Dayneko Ehitusinsener – Sankt-Peterburi  Riigi Arhitektuuri-Ehitusülikool,
 töökogemus ehitustööde korraldamisel  ja juhtimisel  1995. aastast

Tatiana Malinina heakorra ja puhastuse teeninduse osakonna juhataja AS MEKE, on lõpetanud Majanduse ja Juhtimise Instituudi “Ecomen” õppekava “Ettevõtte juhtimine” ja on läbinud järgmised koolitused: Linnapuude majandamine (24 ak.t.) ja Maastikuehitaja koolitus, 240 ak.t.

Töökogemus maastikuehituses 2013. aastast.

 Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Õpeprotsess: Koolitus toimub õhtul, 4 ak. tundi kaupa (16.15-19.15), kolm korda nädalas (kokkuleppel õpilastega- 4  korda nädalas)