KÜBEROHUTUSE JA PERSONAALARVUTIL TÖÖTAMISE ALUSED


Programmi nimetus


KÜBEROHUTUSE JA PERSONAALARVUTIL TÖÖTAMISE ALUSED
ÕppekavarühmArvutikasutus
Programmi maht85 tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht85 tundi
Koolituse keelvene
SIHTRÜHMÕppeprogramm on mõeldud kõikidele, kes soovivad läbida eriala või ümberõppe koolituse. Kursusel võivad osaleda arvutitehnoloogiatest huvituvad, selles suunas areneda soovivad inimesed.
Koolituse tulemus
* Tunneb arvuti ehitust, samuti kõikide arvutiseadmete tööpõhimõtteid eesmärkide õigeks planeerimiseks.
* Trello, Jura, Grandi diagrammi erisüsteemide loomine tööde planeerimiseks ja arvestuseks
* Meeskonnaga sise- ja välikommunikatsioonide meetod. Skype , Zoom , Google Meet , Discord.
* Oskab kasutada küberohutuse vahendeid
* Oskab teha seadmete diagnostikat, vahetada korrast ära perifeerseid sise- ja välisseadmeid.
* Mõistab võrguseadmete ehitust ja nendega seotud võimalusi ja ohtusid.
KoolitusvormStatsionaarne ja mittestatsionaarne koolitus (samuti distantsõpe)
KoolitusmeetodidÕppemeetodina on peamiselt ette nähtud loengud ja praktiline töö auditooriumis. Õppejõud arvestab alati, et igal tudengil on erinevad teadmisedja sellega seotult leiab aega individuaalseks tööks iga tudengiga.
ÕppematerjalidKoolitaja poolt koostatud õppematerjalid
Õppekeskkond
Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst.3, Sillamäe
Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Nõuded koolituse lõpetamiseksOsalemine 80% loengutel, läbitud praktika; iga mooduli ja praktika tulemused on hinnatud positiivselt.
ÕppejõudÕppejõududel on aastatepikkune töökogemus ja haridus IT-valdkonnas.
Arvutioskus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Mihhail Feofanov, Pavel Nemtšenko
EesmärkOskus asjatundlikult ja efektiivselt kasutada arvutit. Perifeersete välis- ja siseseadmete lülitamine ja nende häälestamine.
Nõuded koolituse alustamisekspuuduvad
Koolituse sisu* Kuidas arvuti töötab
* Millised arvutid on olemas
* Milliseid seadmeid võib ühendada arvutiga
* Arvuti ja perifeersete seadmete häälestamine
Koolituse tulemusTudeng mõistab, kuidas töötab arvuti, mille eest vastutavad perifeersed sise- ja välisseadmed, suudab teha vajalike ülesannete jaoks nimetatud seadmete häälestust
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Küberohutus
Kursuse maht15 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Pavel Nemtšenko
EesmärkÕpetada õigeaegselt tuvastama digimaailma ohtusid ja osata nendele vastu seista.
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisu* Asjaga kurssi viimine: aktuaalsus, eesmärgid ja ülesanded Isikuandmed ja digijälg
*Küberkiusamine Internetis ohutu suhtlemise põhimõtted Juhtmevabad ühendused, autentifitseerimine ja püsiparoolid
* Kuritarkvara liigid ja kuidas kaitsta oma seadmeid
* Andmepüük – kuidas kaitsta ennast kelmide eest
* Võrgus ohutu käitumise põhimõtted Andmete ohutu talletamine
* Viirusetõrje tarkvara ja selle määratus
Koolituse tulemusTudeng mõistab võrgus ohutu suhtlemise ja käitumise põhimõtteid nende kasutamiseks om a igapäevaelus ja töökohal, kuidas õigesti reageerida küberohutusega seotud ähvardustele.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Küberohutuse alused ettevõttes
Kursuse maht20 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Pavel Nemtšenko
EesmärkÕppige õigeaegselt tuvastama digimaailma ohte ja suutma neile ettevõttes vastu seista.
Koolituse sisu* IT-spetsialist, töötaja või teenus
* IT protsessid
* Ründevektorid
* Serverid: AD, FTP, Samba, Web, Print, App
*Juurdepääsuõigus üldistele võrguressurssidele
* Välisseadmed
* Kõvakettad
* Juhtmevabad võrgud ja külalisjuurdepääs
* Andmepüük ettevõttes
* Kõrvalaudit
Koolituse tulemusTudeng mõistab ettevõtte infoohutuse korraldamiseks vajalikke peamiseid IT-protsesse
Võrgutehnoloogiate põhitõed
Kursuse maht20 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Mihhail Feofanov, Pavel Nemtšenko
EesmärkAnda alusteadmiseid võrgutehnoloogiate ehitusest
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisu* Kursusega tutvumine
* Kaasaegsed võrgutehnoloogiad
* Lokaalvõrgud, globaalvõrgud, Internet
Koolituse tulemusTudeng mõistab võrgutehnoloogiate töö põhimõtteid.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Tarkvara sisesuhtluseks ja tööks kontoris ja kodus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Mihhail Feofanov, Pavel Nemtšenko
EesmärkAnda teadmiseid ja näidata väliskommunikatsiooni tarkvara
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisu* E-posti loomine
* Häälestamine ja töötamine Google dokumentide ning tabelitega
* Häälestamine ja töötamine Trello, Jura tööde planeerimise eriprogrammidega *Gantti diagrammi koostamine
* Väliskommunikatsioonide tarkvara (Skype , Zoom , Discord , Google Meet) häälestamine ja nendega töötamine.
Koolituse tulemusTudeng teab ja orienteerub vajalikus tarkvaras täisväärtuslikuks tööks teiste inimeste ja klientidega.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Arvutiseadmete hooldus kontoris ja kodus
Kursuse maht10 tundi
ÕppejõudAleksandr Akimov, Andrei Samušin, Mihhail Feofanov, Pavel Nemtšenko
EesmärkOsata määrata ja kõrvaldada kontoritehnika, arvuti vigastamise ohtu, seadmeid õigesti hooldada.
Nõuded koolituse alustamiseksArvutikasutuse algteadmised.
Koolituse sisu* Kursusega tutvumine
* Windows põhikäsklused
* Seadmete diagnostika tarkvara ja selle kasutamine
* Seadmete rikked ja nende kõrvaldamine
* Seadmete hooldus
Koolituse tulemusTudeng teab, kuidas õigesti hooldada seadmeid, kuidas teha diagnostikat, suudab kõrvaldada seadme lihtsamaid rikkeid, tunneb OC Windows põhikäskluseid, oskab vahetada kontoritehnika ja arvuti tööks vajalikke komplekteerivaid ja asendatavaid seadmeid.
HindaminePraktiliste tööde hindamine (arvestus/mittearvestus)
Eksam
HindamiskomisjonÕpetajad
EesmärkEksami eesmärgiks on määrata kindlaks tudengi valmidusastet erialatööks. Eksam annab tudengile võimaluse:
* Demonstreerida professionaalseid praktilisi teadmiseid, oskuseid ja kogemusi; Eksam annab komisjonile võimaluse:
* Hinnata tudengi praktilisi teadmiseid, oskuseid ja kogemusi vastavalt noorema it-administraatori tööle esitavatele nõuetele;
* Hinnata tudengi valmidust iseseisvaks erialatööks.
Nõuded mooduli alustamiseksLäbitud programm hinnatud positiivselt.
Koolituse sisuNoorema it-administraatori eksam koosneb praktilisest osast. Eksam võib põhineda varem tehtud professionaalsetel projektidel.
Koolituse tulemusTudengi teadmised, oskused ja kogemused on iseseisvaks tööks hinnatud piisavateks.
HindamineEksami tulemusi hindab spetsialistidest koosnev komisjon, võttes arvesse: Tudengi professionaalsust (tehnilisi ja professionaalseid oskuseid, korrektsust);
Arvestust ja mittearvestust
Arvestus Tudeng võib teadvustatult valida sobilikumad töömeetodid, vahendid ja materjalid oma professionaalseks tegevuseks ja õigesti neid kasutada. Töötab aktiivselt ja motiveeritult erinevates tööolukordades, meeskondades ja sihtrühmades. Suudab leida õigeid lahendusi ja lahendada probleemseid olukordi (väljapääsmatud olukorrad). Suudab töötada iseseisvalt, koordineerimiseta. Oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, ohutust, analüüsida ja ennast edukalt ning sihipäraselt arendada erinevates olukordades. Oskab planeerida oma töö ja ülesannete etappe, korda, tähtsust, planeerida ja arvestada erinevaid tegureid ja alternatiive, suudab valida sobilikuma eesmärgi saavutamise viisi ja põhistada oma valikut. Tudeng oskab arvestada töökoha eripärasid töö ajal, teadvustab oma tööd firma või projektimeeskonna töö osana.
Mittearvestus
Õppur ei suuda iseseisvalt toime tulla tööks vajalike ülesannetega. Eelistab töö täitmiseks kasutada lihtsamaid meetodeid, vahendeid ja materjale ja ei tööta tavalistes tööolukordades eriti hästi. Suudab kasutada töökogemusi ja tööga seotud teadmiseid praktilistes olukordades, kuid ei suuda neid rakendada tavatöös.
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Osalemine 80% loengutel, läbitud praktika; iga mooduli ja praktika tulemused on hinnatud positiivselt.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.