Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus. Kutseeksamiks ettevalmistus, tase 4.

Õppekava nimetus:

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus. Kutseeksamiks ettevalmistus, tase 4.

Õppekavarühm:

Lastehooldus ja noorsootöö.

Õppekeel:

vene keel

Õppekava koostamise alus:

Lapsehoidja, tase 4 kutsestandard

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Õppekava eesmärk:

 • koolituse läbinu on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks;
 • õppija oskab teha koostööd lapsevanema või hooldajaga, oskab toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades perekonna vajadusi lapse hoidmisel, lähtub seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest;
 • koolituse läbinul on vajalikud teadmised lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Õppekava õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tagab lapsele turvalise vaimse ja füüsilise kasvukeskkonna;
 • toetab igatpidi lapse arengut koostöös lapsevanemaga/hooldajaga ja teiste spetsialistidega;
 • toetab lapse enesekohaste oskuste kujundamist;
 • on kompetentne lapse tervise edendamises, jälgib lapse tervist, osutab vajausel esmaabi, jälgib lapse toitumist, lähtub lapse individuaalsusest;
 • hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks;
 • töötab erivajaduste lastega;
 • organiseerib koostööd lapsevanemaga/hooldajaga, võtab arvesse perekonna eripäara ja vajadusi;
 • töötab arvutiga vähemalt baasmooduli tasemel;
 • tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid ning lapsehoiuteenusega seotud õigusakte;
 • toetab lasteaiaõpetaja assistendina rühmas lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut;
 • planeerib oma karjääri, mõistab ettevõtluse põhimõtteid ja seostab oma teadmised erialase rakendamise võimalustega tööturul.

Sihtgrupp:

Iinimesed, kes soovivad töötada lastega kas lasteasutuses või perekonnas. Lastega või lasteasutuses töötavad inimesed, kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Õpingute alustamise tingimused:

 • taotleja vanus vähemalt 18 eluaastat;
 • taotleja on omandanud vähemalt keskhariduse;
 • taotlejal ei ole lapsega töötava isikuna töötamiseks piiranguid lähtuvalt Lastekaitseseaduse §20-st;
 • taotleja vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 kehtestatud nõuetele.

Õppekava maht:

260 ak tundi, millest on 160 ak tundi auditoorseid loenguid, 80 ak tundi juhendatud praktikat ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

1. Lapse kasvukeskkonna toetamine:

 • turvalise ja arendava keskkonna tagamine;
 • ohutegurite hindamine ja ennetamine lapsest lähtuvalt, töökeskoona ohutuse tagamine;
 • väärkohtlemise märkamine;
 • majapidamis- ja koristustööde tegemine;
 • olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Lapse kasvukeskonna toetamine”.

2. Lapse arengu toetamine:

 • lapse füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu toetamine lapse arengu erinevatel perioodidel;
 • lapse keele ja kõne toetamine;
 • lapse isiksuse ja eripära mõistmine ning koostöös vanemaga talle sobivate kasvatusmeetodite leidmine;
 • lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine kombeõpetuse, eetika ja loovtegevuste abil;
 • eakohaste päevategevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine;
 • lapse loovuse toetamine.

Iseiseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Lapse arengu toetamine”.

3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine:

 • lapse eneseteenindusoskuste kujundamine, söömiskultuur, hügieenitoimungud, riitumine;
 • lapse sööma õppimine;
 • enesekontrolli oskuste kujundamine, emotsioonide kontroll.

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Lapse enesekohaste oskuste kujundamine”.

4. Lapse tervise edendamine:

 • lapse tervisliku seisundi jälgimine arvestades lapse inividuaalsust;
 • lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine;
 • lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine ja puhkuse organiseerimine;
 • haige lapse hooldamine ja põetamine kodus lähtuvalt lapsevanema/hooldaja ja arsti korraldustest;
 • haigestunud lapse põetamine lasteasutuses vasavalt oma pädevustele;
 • kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine koostöös lapsevanemaga/hooladajaga või arstiga;
 • lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Lapse tervise edendamine”.

5. Esmaabi andmine:

 • lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • esmaabi olemus;
 • esmaabi andmise taktika;
 • kannatanu ülevaatus;
 • elustamine;
 • praktiline harjutamine;
 • välised verejooksud;
 • haavad, põletused;
 • traumad ja luumurrud;
 • mürgistused, söövitused;
 • külma-ja kuumakahjustused;
 • psühholoogiline esmaabi;
 • praktilised ülesanded.

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Esmaabi”.

6. Koostöö lapsevanematega:

 • perekonna väärtushinnangutega tutvumine ja töös kasutamine lähtuvalt lapse individuaalsusest;
 • koostöö lapsevanemaga/hooldajaga, kokkulepetest kinnipidamine;
 • suhtlemine vanemaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevusest, konfidentsiaalsuse nõue;

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Koostöö lapsevanematega/hooldajaga”.

7. Erivajadusega lapse hoidmine:

 • info kogumine lapse erivajaduste kohta;
 • tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • hooliva ja salliva keskkonna loomine;
 • füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine;
 • lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine koostöös teiste spetsialistidega.

Iseseisev töö: Lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Kirjalikud vastused valdkonnale “Erivajadustega lapse hoidmine”.

8. Imiku (0-1 aastat) hoidmine:

 • imiku hooldus;
 • imiku arengu toetamine.

Iseseisev töö on situatsiooni lahendus

9. Arvuti kasutamine:

 • arvuti põhitõed;
 • interneti põhitõed;
 • teksti töötlus;
 • tabeli töötlus.

10. Lapsehoidja kutset läbiv kompetents:

 • kutse eetika;
 • lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
 • kutsealaga seonduvad õigusaktid;
 • lapsehoidja kutsestandardi 4 tase eksamiks ettevalmistuse küsimused. Küsimuste arutelu ja koos lektoriga vastamine valdkonnale “Lapsehoidja kutset läbiv kompetents”:

11.Lasteaiaõpetaja assistendi roll rühmas:

 • lasteaiaõpetaja assistendi vastutusala ja ülesanded;
 • koostöö rühmas.

12. Karjääri nõustamine, ettevõtluse põhimõtted.

13. Kutseeksamiks registrireerimne, CV koostamine, kutse andmise kord ja viis.

14. Praktika 80 ak. t

Õppemeetodid:

Õppekava koosneb loengutsest, praktilisest õppest ja iseseisvast tööst.

Õppekeskkond:

 Koolituse teooria osa toimub videokonverentsi keskkonnas Zoom. Praktiline väljaõpe toimub lasteaias.

Õppematerjalid:

 • Sotsiaalhoolekande seadus
 • Koolieelse lasteasutuse seadus
 • Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele
 • Kraav, I. (2007) Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut
 • Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus
 • Teekond erilise lapse kõrval. Käsiraamat puudega ja erivajadustega laste ning noorte lähedastele. (https://media.voog.com/0000/0037/6972/files/Lapsehoidja%20tase%205%20%C3%B5ppekava%20t%C3%A4iendatud%20(1)-1.pdf )
 • Lastekaitseseadus
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lapsehoidja kutse andmine; https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/
 • Üldoskuste areng koolieelses eas. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tallinn 2009.
 • https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • koolitue lõpus sooritab õppija kirjaliku testi;
 • koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest;
 • kui lõputesti küsimustele on vähemalt 60 % õigeid vastuseid, siis väljastatakse õppijale tunnistus;
 • kui lõputestis on alla 60% õigeid vastuseid, siis väljastatakse õppijale koolitusel osalemist kinnitav tõend.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test, mis koosneb kutseeksamiks ettevalmistusküimustest, tase 4. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

Ljudmilla Limantova— Tartu Ülikooli magister erialal eesi keele õpetaja mitte-eesi koolis. Ljudmilla Limantova töötas  Tartu lasteaias Kelluke. Praegu töötab ta Jõhvi Lasteaiad Sipsiku majas keelekümblusrühma õpetajana. Ljudmilla osales täiendkoolitustel, kirjutas kaks äriplaani, mis on saanud toetust töötukassast.

Svetlana Karzina– Eripedagoogika ja eripsühholoogia institut, (Venemaa) – magistrikraad – eriala: kliiniline psühholoog, eripsühholoog, õpetaja.

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Andrei Goncharov— Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.

Sajan Aldzanov –Kõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, eriala: automaatika ja elektroonika), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.

Lisainfo:

Koolituse maksumus: 2400 euro (Hinna sees kõik maksud ja õppematerjalide maksumus.)