Raamatupidamisarvestuse täiskursus – Ecomengrad Õppekeskus

Raamatupidamisarvestuse täiskursus

Õppekava nimetus: 

Raamatupidamisarvestuse täiskursus

Õppekavarühm: 

majandusarvestus ja maksundus

Õppekeel: 

vene keel

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

 • oskab kasutada raamatupidamisalast erialasõnavara ja raamatupidamise kohta käivaid seadusi;
 • oskab iseseisvalt lahendada peamisi raamatupidamisalaseid ülesandeid (andmete sisestamine ja aruandlus);
 • oskab töödelda raamatupidamisdokumente ja sisestada neid arvepidamissüsteemi;
 • tunneb peamisi raamatupidamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu, puhkusetasu ja töötasu arvestamise aluspõhimõtteid;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • tunneb ettevõtte aastaaruande koostamise põhimõtteid;
 • suudab raamatupidamist korraldada spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades (1C raamatupidamine, Meritaktiva).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

kõik, kes soovivad õppida raamatupidamise aluseid, sh raamatupidajate assistendid, müügisekretärid, väike- ja pereettevõtete omanikud.

Õppe kogumaht: 

200 akadeemilist tundi ( (sh 150 tundi auditoorne töö, 20 tundi praktiliste tööde sooritamine õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisevat tööd).

Õppesisu:

1. Raamatupidamise õiguslik regulatsioon Eesti Vabariigis:

 • raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid, RTJ, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS); raamatupidaja kutse-eetika
 • raamatupidamise sise-eeskirjad
 • arvestusmeetodid; arvestuspõhimõtetes kasutatav terminoloogia, majandustehingute kirjed

2. Raamatupidamise ja maksustamise õiguslik raamistik Eesti Vabariigis

3. Äriettevõtte raamatupidamine:

 • varude, kaupade, tooraine ja materjali arvestus; inventariseerimine
 • põhivara arvestamine, amortisatsiooni arvestamise meetodid
 • algdokumendid; dokumentide vormistamisele, koostamisele ja liikidele esitatavad nõuded
 • sularahatehingute ja pangakonto kaudu tehtud tehingute raamatupidamine
 • tehingud seotud isikutega, kuluaruanded

4. Mida peab raamatupidaja teadma tööõigusest:

 • isikupõhine arvestus ja palgaarvestus, lepinguliigid, tööaja arvestus
 • füüsilise isiku maksustamise seadused
 • sotsiaalmaks
 • pensionisüsteem ja sellega seotud maksud
 • töötuskindlustus
 • füüsilise isiku maksukohustus
 • palga- ja puhkusearvestus, palga- ja puhkusefond
 • haigushüvitise arvestamine ja maksmine
 • lähetus ja lähetustasu arvestamine
 • palgamaksude arvestus

Ülesannete lahendamine. Palgaarvestus, arvestuskaardi koostamine, puhkusetasu ja haigushüvitise arvestamine.

5. Ettevõtte majandusaasta aruanne

 • bilanss, kasumiaruanne, rahavood, omakapitali arvestus

6. Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 • Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine
 • Raamatupidamissüsteemid (MeritAktiva, 1С Raamatupidamine)

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mõisa 10, Narva .

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus. Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks. Kõik õppematerjalid on hinna sees.

Õppemeetodid:

Kursus toimub loenguvormis, millele järgneb praktiline töö auditooriumis ja õppuri iseseisev töö (lisamaterjali lugemine või ülesannete lahendamine).

Õppematerjalide loend: 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Kui lõputestis on alla 60% õigeid vastuseid, siis väljastatakse õppijale koolitusel osalemist kinnitav tõend.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Tatjana Krutsinkina – Kõrgharidus, lõpetanud Leningradi instituudi nimega N.Voznesensky , raamatupidaja, on olemas täiskasvanute koolituste kogemus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Täiskasvanute koolitaja tase 6

Vladimir Gruzdev – Kõrgharidus, lõpetanud Leningradi instituudi nimega N.Voznesensky, raamatupidaja, tase 6, pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.

Iuliia Martynova – lõpetanud Sankt-Peterburi ökonoomika ja finantside ülikooli (Finantsid ja laeunud, magister), töökogemus finantsjuhina ~ 5 a.

Irina Savitskaja – Tallinna Kergetööstustehnikum-keskeriharidus (kvalifikatsioon-  raamatupidaja), töökogemus raamatupidajana ~40 aastat, on olemas täiskasvanute koolituste kogemus.

Koolituse maksumus 2380 euro (käibemaksuga)