Hooldustöötaja koolitus.

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Hooldustöötaja koolitus

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekeel:

Vene

Õppekava koostamise alus ja materjal:

Hooldustöötaja kutsestandard, tase 3 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10558953)

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks (https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2016/11/Eetikakoodeks_Avaldatud-ST.pdf)

Sotsiaalhoolekande seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852)

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/1009822)

Võrdse kohtlemise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445)

Isikuandmete kaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/748829)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • omab esmakujutuse erialast ja teab Hooldustöötaja kutsestandardi ja kutseeksami nõudeid;
 • tegeleb abivajaja probleemidega toetudes Eesti Vabariigi õigusaktidele, järgib kutse-eetikat ja lähtub nendest dokumentidest oma töös;
 • aitab abivajaja suhtlmisel ja suhtede säilitamisel;
 • oskab oma tööd korraldada lähtudes kliendi tervislikust seisundist ja toimetulekusest;
 • arvestab oma töös klinedi vajadustega, elulaadiga ja harjumustega, toetab abivajaja kohaneda uute tingimustega;
 • oskab töötada meeskonnas
 • oskab tööga seotud läbipõlemisega toime tulla;
 • hindab töökeskonna ohutegureid, väldib neid;
 • toetab ja õpetab kliendi abivahendite kautamisel;
 • kasutab erinevaid suhtlemismeetodeid, näiteks kontakti loomine, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine;
 • töötab arvutiga vähemalt baasmooduli tasemel;
 • oskab koostada tööplaani;
 • annab vajadusel esmaabi;
 • oskab jälgida rehabilitatsiooniplaani;
 • teab, mis on ergonoomilised töövõtted;
 • aitab abivaja kodumajanduses, majapidamises;
 • oskab organiseerida ja teostada puhastus- ja koristustööd.

Sihtgrupp:

Vähemalt põhiharidusega isikud, kes soovivad hooldajana töötada või täiendada oma teadmisi hooldustöö valdkonnas.

Õpingute alustamise tingimused:

 • taotleja on omandanud vähemalt põhihariduse

Õppekava eesmärk:

Koolituse läbinu on ettevalmistatud hooldustöötaja tase 3 eksamiks ja hooldustöötajana töötamiseks.

Õppekava maht:

250 ak.tundi (170 tundi-audotoorne töö, 80 tundi-praktika)

Õppetöös ei ole iseseisvat tööd

Õppe sisu

1. Üldoskused ja üldteadmised 

 • Sissejuhatus erialasse, hooldustöötaja kutsestandart, kutseeksam

Eriala tutvustus: kutsevaldkond, kutsekirjeldus, töötingimused, kutsestandardid.

 • Tööõigus, ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest

Tööõiguse mõiste ja allikad; töötaja ja tööandaja kui tööõigusliku suhte subjektid. Tööleping ja selle sõlmimine; tööleping ja kollektiivleping; töölepingu tähtaeg; katseaeg;  töötaja ja tööandja kohustused; töölepingu peatumine ja muutmine; ajutine üleviimine teisele tööle; töölepingu lõpetamine. Töö ja puhkeaeg. Puhkus. Palga mõiste; põhipalk, lisatasu, juurdemakse; keskmine palk, palga alammäär; palga maksmine ületunnitöö eest, puhkepäeval ja riigipühal tehtud töö eest; kinnipidamised palgast. Töösisekord; töötajate distsiplinaarvastutus. Kollektiivne tööleping; töötajate usaldusisik; kollektiivsete töötülide lahendamine; streik ja töösulg; töökaitse põhimõisted; töötervishoid; tööohutus; tööandja ja töötaja kohustused töökaitse valdkonnas. Võlaõigus ja võlasuhted.

 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid

Töökaitse üldküsimused: riski olemus; EV töökaitsealane seadusandlus; töökaitse korraldus ettevõttes; töökaitsealane koolitus; töösisekorra eeskirjad; töö- ja puhkeaeg; tööõnnetuste uurimise ja arvelevõtmise kord. Käsitletavad teemad: töötervishoid ja tööohutus; ettevõtluse alused; keskkond ja säästev areng; jäätmemajandus.

 • Hooldustöötaja kutseeetika

Käsitletavad teemad: eetika mõiste; käitumise moraalne iseloom; kutse-eetika põhiprintsiibid; elu ja surma eetilised küsimused.

 • Oma töö korraldamine, tööplaanide koostamine. Tööpäeva planeerimine. Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine. Osalemine meeskonnatöös. Läbipõlemine.

Käsitletavad  teemad: töökorraldus ja tööplaanide koostamine;  tööpäeva planeerimine; meeskonnatöö  põhiprintsiibid; läbipõlemine töös.

2. Põhioskused ja põhiteadmised

 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine

Käsitletavad teemad: abivajaja ja tema võrgustik; abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine; suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes; abivajaja olukorra hindamine; abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine; konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduste leidmine; kaebuste ja probleemide käsitlemine.

 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine

Käsitletavad  teemad: abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine; abivajaduse ulatuse ja muutuse hindamine; abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine; igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine; tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine; turvalisuse keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine; igapäeva eluolu korraldamisel abistamine, juhendamine ja toetamine; abivahendi vajaduse välja selgitamine.

 • Abivajaja toimetulek. Seadusandlus ja hoolekanne. Sotsiaalteenused.Esmaabi.

Käsitletavad  teemad: abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine; seadusandlus ja hoolekanne; abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine; abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine; abivahendite vajaduse märkamine, hankimine ja abistamine kasutamisel; sotsiaalteenused; esmaabi kursus (16 ak.tundi).

 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes. Ergonoomika. Abivajaja abistamine majapidamistöödes ja eluaseme korrastamisel.

Käsitletavad teemad: abivajaja abistamine elamistoimingutes; ergonoomika; turvalise keskkonna säilitamine; suhtlemine; hingamine; söömine ja joomine; eritamine; isiklik hügieen; kehatemperatuuri kontrollimine; füüsiline aktiivsus; töötamine ja harrastused; seksuaalsuse väljendamine; magamine; suremine; pesu- ja puhastusteenuste korraldamine; majapidamises vajalike tööde korraldamine ja toiduainete ja ravimite hankimine.

3. Kodumajandus, Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd

 • Olmehügieeni ja kodumajanduse alused: korrastustööde läbiviimine; puhastus- ja koristusvahendite kasutamine ja hoolduspõhimõtted;
 • Majapidamis-, puhastus- ja korrastustööd: majapidamises vajalike tööde korraldamine; pesu ja puhastusteenuste korraldamine; olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende käitlemise põhimõtted; pisiparanduste ja -remondi korraldamine; eluaseme kütmisega seotud toimingud; eluasemele ligipääsutee puhastamise korraldamine.

4. Arvuti kasutamine

 • arvuti põhitõed;
 • interneti põhitõed;
 • teksti töötlus;
 • tabeli töötlus.

5. Praktika

Praktika toimub tervishoiu- ja/või hoolekandeasutustes ning avahoolekandes. Praktikat korraldab koolitusfirma.

Õppemeetodid:

Loengud, praktika.

Õppekeskkond:

 • Kursused viiakse läbi aadressil Viru 18, Narva.
 • Praktika toimub tervishoiu- ja/või hoolekandeasutustes ning avahoolekandes. Praktikat korraldab koolitusfirma.
 • Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.
 • Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
 • Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid on hinnas sees.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, praktika läbimine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Valentina Drosova – Meditsiiniline haridus suunal “Õendusõpe, õde”. Magistrikraad pedagoogikas. Pikk ja edukas töökogemus meditsiiniettevõtete juhtivatel kohtadel. On olemas täiskasvanute õpetamise kogemus.

Viktoria Karin-lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (käsitöö ja kodunduse õpetaja), täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2008 a. Töötab lektorina (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus)

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmamabiõpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Sajan Aldzanov –Kõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, eriala: automaatika ja elektroonika), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.