Tegevusjuhendaja koolitus

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekeel:

vene keel

Õppekavarühm:

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:

Õppekava järgib Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrust nr 38 “Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

• mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
• rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja
tegevusvõime tasemest;
• valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
• kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
• oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele
tegevusplaani;
• hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Sihtgrupp:

Inimesed, kes soovivad töötada erisotsiaalkindlustuse valdkonnas, erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad.

On vaja vähemalt keskharidust ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

Õppe alustamise tingimused:

on vajalik vähemalt keskharidus ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

Koolituse  eesmärk:

Kursusel osalenu suunab ja toetab psüühiliste erivajadustega inimesi nende igapäevases asjaajamises, töö- ja huvitegevuses, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Õppe kogumaht:

260 ak.tundi

Koolituse kavas on 180 tundi õpet, millele lisandub 80 tundi praktilist väljaõpet ja iseseisvat tööd, sealhulgas 16 tundi lõputööd.

Õppe sisu:

Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

Õpe: 40 tundi

 • Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis
 • Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära
 • Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine
 • Raskesti mõistetav käitumine
 • Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes

Põhiained – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad

Õpe: 54 tundi
Praktiline töö: 28 tundi

 • Psüühikahäired, sh intellektipuue
 • Äärmuslik abi- ja toetusvajadus
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus

Põhioskused – klienditöö alused

Õpe: 46 tundi
Praktiline töö: 30 tundi

 • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Klienditöö meetodid
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
 • Tegevusplaani koostamine
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused, sealhulgas esmaabiandja väljaõpe 16 ak tundi

Spetsiifilised oskused klienditöös

Õpe: 40 tundi
Praktiline töö: 6 tundi

 • Rühmatöö klienditöös
 • Raskestimõistetava käitumise juhtimine
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös

Iseseisev töö – tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule
(16 tundi iseseisvat tööd)

Õppemeetodid:

Loengud, iseseisev töö, grupitöö, praktika.

Isesiesev töö (lõputöö):

Tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe. Praktiline väljaõpe toimub vastavas asutuses.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

 Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Õpikud:

 1. Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken  “Как клиенты становятся гражданами”

Elektroonilised ressursid:

http://www.eswa.ee/index.php?picfile=1319

www.sm.ee

www.eesti.ee

Invainfo portaalis: www.rehabilitatsioon.invainfo.ee

Tegevusjuhendaja käsiraamat:

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf

Normatiivsed õigusaktid:

Perekonnaseadus

Eesti Vabariigi põhiseadus

Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine

Psühhiaatrilise abi seadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest,

esmaabi väljaõppe läbimine ning tegevusplaani koostamine ja suuline

kaitsmine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamismeetod:

Tegevusplaani kaitsmine.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Inna Levitina – kõrgharidus, Moskva linna pedagoogikaülikool (MGPU). Pedagoogika ja hariduspsühholoogia instituut. Eriala suund – Pedagoogiline haridus (2016-2021).

Tallinna Tervise Arengu Instituut, “Vaimse puudega, autismi, vaimse alaarenguga klientide tegevuste juht”. Euroopa Sotsiaalfondi programm. (2015 – 2016)

Suur töökogemus tegevusjuhendajana, töötas Hoolekandeasutuses SÜGIS

Täinduskoolitused:

*Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Arengu Instituut)

Julia Grigorjeva – Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Koolituse hind: 2490 euro