Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

Õppekava nimetus:

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

Õppekeel:

vene keel

Õppekavarühm:

juhtimine ja haldus

Õppekava koostamise alus:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2952672/documents/source-document?group=B&documentOldId=14256181

Eesmärgid ja õpiväljundid:

 Kujundada koolitatavatel Eestis äri ajamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Õpiväljundid:

 Koolituse lõpus õppija:

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
 • hindab potensiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme;
 • tunneb erinevaid tuurundusmeetmeid- ja kanaleid;
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
 • suudab raamatupidamist korraldada Merit Aktiva raamatupidamisprogrammi kasutades;
 • koostab finantsprognoosi:
 • koostab äriplaani.

Sihtrühm ja vastuvõtu tingimused:

Alustavad ja juba tegutsevad ettevõtjad, kellel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu ja soov õppida koostama äriplaani ning kasutada saadud teadmisi ettevõtlustegevuse käigus.

Õppe kogumaht:

180 ak.tundi, millest 160 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi on iseseisev töö

Õpiprotsessi kirjeldus, sh koolituse sisu, õpimeetodid ja -materjalid:

ÕPIPROTSESS: Auditoorne töö koolitatavatega kooskõlastatud ajal ja iseseisev töö, mille koolitatav peab auditoorse töö vahel tegema.

Õppe sisu:

Sissejuhatus, ettevõtlus ja ettevõtja

 • Kuidas saada ettevõtjaks? Milleks?
 • Ettevõtja isikuomadused ja vajalikud pädevused.
 • Mina ettevõtjana, eneseanalüüs.
 • Ettevõtlus ja selle areng.

Ettevõtlusega alustamine

 • Äriidee ja ärimudeli analüüs ja hindamine. Visioon, missioon ja eesmärgid.
 • Ettevõtte juriidilised vormid, eripärad. Ettevõtte asutamine vastavalt valitud ettevõtlusvormile, eripärad, vajalikud dokumendid, infoallikad ja tugistruktuurid.
 • Ettevõtte tegevuskava ja strateegia.
 • Äriplaani koostamine, struktuur, põhimõtted. Vead, probleemid ja nende ennetamine.

Turg. Kliendid

 • Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine.
 • Kliendi profiili määramine (käitumismudelid, harjumused, piirkonnad, ostuotsused, maksevõime jne).
 • Nõudluse ja pakkumise mahu määratlemine ja turu tasakaal.
 • Turu-uuringute meetodid (kuidas teada saada kellele ja miks toode/teenus on vajalik).
 • Tööriistad kliendi/tarbija ja nõudluse määramiseks.
 • Statistilise materjali otsimine ja kasutamine (tegevusharu ja turu suurus, klientide arv; hind, konjunktuur ja sellega seotud asjaolud; trendid).

Teenused ja tooted

 • Toote- või/ja teenuse disain.
 • Toote arendus ja kujundamise alused.
 • Toote, teenuse positsioneerimine turul.
 • Toote elutsükkel.
 • Tootmis-, teenindusprotsessi etapid.
 • Tarneahel (tooraine, tootmine, müük, utiliseerimine)
 • Ressursside planeerimine

Konkurents

 • Konkurentsianalüüs.
 • Turule sisenemisbarjäärid.
 • Otsesed konkurendid.
 • Kaudsed konkurendid. Asendustooted, – teenused.
 • Konkurentide käitumismudelid, strateegiad.
 • Konkurentsieelised.

Turundus

 • Erinevate valdkondade, piirkondade turundusstrateegiad, müügikorraldus.
 • Turunduskanalite ja võimaluste valik. Suunad ja trendid.
 • Turundusmeetmete valik sõltuvalt valdkonnast, sihtrühmast, tootest, eelarvest.
 • Turunduse planeerimine (mõõdetavad eesmärgid tegevuskavas, eelarve).

Müügi- ja jaotuskanalid

 • Turustuskanalid ja –strateegiad.
 • Müügi edendamine ja müügiprotsess.
 • Logistika.

Ettevõtte juhtimine

 • Ettevõtte käivitamine, juhtimine ja arendamine lähtuvalt ärimudelist.

Olulised juriidilised aspektid äriühingu asutamisel ja toimimisel

 • Seadusandlusest tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid.
 • Tööõigus.
 • Lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused.
 • Töötasu.
 • Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus.
 • Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes.

Riskianalüüs

 • SWOT.
 • Äritegevusega seonduvad olulisimad riskid ja nende stsenaariumid.
 • Riskide maandamine.

Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused

 • Raamatupidamise seadus.
 • Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.
 • Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
 • Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos.
 • Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
 • Tulumaks.
 • Sotsiaalmaks.
 • Käibemaks.
 • Tööjõukulude arvutamine.

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 • Raamatupidamissüsteem (MeritAktiva)
 • Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine

Finantsplaneerimine

 • Finantsplaneerimise vajadus.
 • Stardikapitali vajadus ja allikad.
 • Ettevõtte elutsükkel ja kasv.
 • Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides.
 • Kulude arvestus ja juhtimine.
 • Müügiprognoosid.
 • Rahavood.
 • Tasuvuspunkti arvutus.
 • Excelis koostatud isegenereeruvad finantsprognoosid (RTK).
 • Omahinnakalkulatsioon.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm).

 Koolitus võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

 ÕPIMEETODID:

 Auditoorne õpe: loengud ja praktiline töö, kus kinnistatakse teoreetilisi teadmisi.

 Iseseisev töö: äriplaani koostamine oma potentsiaalse ettevõtte jaoks.

Õppematerjalide loend:

 Koolitaja poolt koostatud õppematerjalud

Koolituse materjalid on hinna sees.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 75 % kontakttundidest ja esitada oma äriplaan.

Õppijale, kes kes ei osale nõutud mahus kontakttundides ning ei kaitse
äriplaani väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Teadmiste, oskuste hindamine:

Äriplaani kaitsmine.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus:

Irina Oleinitš Kõrgharidus: jurist (magistrikraad), üle 20 aastat õpetamis- ja täiendkoolituskogemust koolitusspetsialisti ja koolitajana; omab laiapõhilisi teadmisi projektide juhtimisest ja töökogemust täiskasvanute koolitamise valdkonnas; täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Vladimir Gruzdev Kõrgharidus: ökonomist, vanemraamadupidaja, tase 6, pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.

Irina Savitskaja – Tallinna Kergetööstustehnikum-keskeriharidus (kvalifikatsioon-  raamatupidaja), töökogemus raamatupidajana ~40 aastat,  on olemas täiskasvanute koolituste kogemus.

Iuliia Martynova – lõpetanud Sankt-Peterburi ökonoomika ja finantside ülikooli (Finantsid ja laeunud, magister), töökogemus finantsjuhina ~ 5 a.

Lisainfo:

Maksumus: 2080 euro (grupp 3- 6 in.)

Grupp 2 in. – 2300 euro
Business News: https://credit.holdings/