Eesti keele õppekava A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ecomengrad OÜ
 1. Õppekava nimetus: A1-taseme eesti keele täiendkoolitus, moodulid A1 ja A1.2 (läbimurre)
 1. Õppekavarühm : Võõrkeeled ja -kultuurid; Eesti keel võõrkeelena.
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi.
 3. Õppekava koostamise alus: Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A1 tasemele.
 4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral.
 5. Õppe eesmärk: Omandada esmane keeleoskus.Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keeles keeleoskustaseme A1.
 6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides
• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta
• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata
• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul
• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb
• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga

 1. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

Üldteemad:
• Endast rääkimine (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus)
• Välimus ja iseloom (enda ja teise inimese välimuse kirjeldus, iseloomujooned)
• Kodu (korteri ruumid, sisustus, majapidamistööd)
• Igapäevaelu (igapäevased toimingud, kellaaeg)
• Perekond (pereliikmed, sugulased)
• Elukutse, amet ja töökoht (töökoha kirjeldus, tööülesanded, tööpäev)
• Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (huvid, vaba aja veetmine)
• Söök ja jook (igapäevased toitumisharjumused, söögi- ja joogikohtade asukoht, söögi ja joogi tellimine)
• Teenindus (teenindusasutuse asukoht, teenindusasutustes olevad sildid/kuulutused)
• Enesetunne, tervis ja heaolu (arsti vastuvõtuajad, enda või lähedase inimese tervisliku seisundi kirjeldus, apteegist ravimite ostmine)
• Linnas (tee juhatamine, linnas asuvad asutused ja objektid)

Grammatika ja keeleteadmised:

 • Tähestik
  • Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik.
  • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.
  • Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
  • Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
  • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.
  • Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
  • Küsisõnad: küsimuste moodustamine.
 1. Õppemeetodid:

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele ja iseseisva töö puhul lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele. Tunnitöös kasutatakse kommunikatiivset metoodikat ja erinevaid aktiivõppe tehnikaid (püramiiddiskussioon, sik-sak lugemine/rääkimine, rollimängud, laua- ja kaardimängud jne). Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööeluga. Koolitusel arvestatakse õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel.

 1. Praktika töö:
  Praktika tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning keskenduvad eelkõige kirjutamis, rääkimis ja lugemisoskuse arendamisele.
 2. Õppekeskkonna kirjeldus: 
  Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud 1ruum, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus. Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
 3. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“

Helve AhiMall Pesti. „E nagu EESTI.Eesti keele õpik algajaile”

Lisaõppematerjalid:
• Kitsnik, M. 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. MISA
• TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene. Tallinn: TEA
• Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut https://www.eki.ee;

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid

web.meis.ee/testest

web.meis.ee/vaegkuuljad

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A1 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

15.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
  Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja sooritanud lõputesti.
 2. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitajal on filoloogiline kõrgharidus ( TARTU ÜLIKOOL), Eesti keele koolitamise kogemus 21 aastat.

Eesti keele А1
Kursuse hind: 2000 euro (käibemaksuga)
Töömaht: 200 ak. t. autidoorset õpet
Läbiviimise aeg: 18.11.2019 – 18.05.2020 

Koolitaja: Sirle Kupts