Laotöötaja

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Laotöötaja

Õppekeel

vene keel

Õppekavarühm:

Transporditeenused

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

 • teab ladude klassifikatsiooni ja nende funktsioone ning infovoo juhtimise põhimõtteid;
 • saab teha laotöö toiminguid ja suudab lahendada töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel;
 • tunneb kaupade väljastamisel saadetiste üleandmise ja lähetamise põhimõtteid;
 • oskab korraldada juhendamisel inventuuri ettevalmistustöid, läbi viia inventuuri ning selgitab välja saldovahede tekkimise põhjused;
 • omab ülevaadet erinevatest tõstukitest ja nende kasutamise alast;
 • tunneb laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
 • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning oskab suhelda meeskonnakaaslastega korrektselt;
 • oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele;
 • oreienteerub lao arvutiprogrammides;
 • omab eesti keele sõnavara algtasemel erialastel eesmärkidel.

Sihtgrupp:

Isikud, kes soovivad õppida laomajandust ja töötada ladudes.

Õppe alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.

Koolituse  eesmärk:

Koolituse tulemusena omandab koolitatav laotöötaja oskusi, mis võimaldab tal töötada suurtes ehituspoodides, tootmisettevõtete ladudes, toidupoodides.

Õppekogumaht:

240 ak tundi (160 ak tundi auditoorset tööd ja 60 ak tundi praktika, 20 ak. tundi- iseseisev töö)

Õppesisu:

LOGISTIKA ALUSED

 • Logistika olemus, mõiste, areng ja terminoloogia;
 • Logistikaoperatsioonid ja funktsioonid;
 • Varustamise allikad ja hankijate valik;
 • Pakkematerjalide ja pakendamise abivahendite kasutamine laos;
 • Markeerimine; Kaubaühiku komplekteerimine tellimuse vastaval;
 • Riskid logistikas ja nende minimiseerimine.

LAOTÖÖ TOIMINGUD

 • Ladude liigid;
 •  Infovoo juhtimine laos;
 • Tellimuse töötlemine ja kauba vastuvõtt, hoiukohale paigutamine;
 • Kaupade ladustamine ja hoiustamine;
 •  Komplekteerimisviisid;
 •  Saadetise komplekteerimine, pakkimine, loovutamine;
 •  Veoühikud, veovahendid, turvanõuded;
 • Kauba väljastamine;
 • Inventuur;
 • Laotehnoloogia kasutamine kaupade käsitsemisel;
 • Puhtus ja kord laos; Puhtuse- ja hügieeninõuded laos;
 • Riskid ja ohud laos.

TÕSTUKITE LIIGUD

 • Käsikahveltõstuk ehk pumpakäru;
 • Vastukaaltõstukid;
 • Komplekteerimistõstukid;
 • Tugiratastõstukid.

KLEIENDITEENINDUS

 • Klienditellimuste väljastamine saajale;
 • Pretensioonide ja reklamatsioonide lahendamine.

ERIALANE EESTI KEEL

INFOTEHNOLOOGIA KASUTAMISE LAOS

 • Arvutiõpetus (Word ja Excel);
 • Infosüsteemid ja infotehnoloogia;
 • Elektrooniline andmevahetus E-mail, OneDrive;
 • Laoprogrammid (Ülevaade).

Õppemeetodid:

Loengud, praktika, isesiseisev töö

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe. Praktiline väljaõpe toimub vastavas ettevõttes, kus on ladu.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

 Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õpikud:

1. Ain Tulvi “Logistika õpik kutsekoolidele “ e-õpik  https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:197450

2. Signe Sundja   “Laotöö põhitoimigud “  e-õpik https://eope.khk.ee/oo/2011/laotoo_pohitoimingud/index.html

3. Äripäeva Logistikauudised  http://www.logistikauudised.ee/

4. Veokorraldaja  Erialakeele aineprogrammid A2- ja B1-tasemele  Koostanud  Irina Meljakova   http://www.kutsekeel.ee/OLD/public/files/aineprogramm_veokorraldaja.pdf 

5. Logistikasõnastik http://wiki.eek.ee/index.php/LOGISTIKAS%C3%95NASTIK

Pildimaterjal: Google otsingu kaudu, näiteks http://www.canstockphoto.com/images-photos/warehouse.html

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Julia Biblikova — kõrgharidusega majandusvallas ja omab töökogemuse  tööstusettevõttes laojuhataja ametikohal. Omab  töökogemuse konsernis Eesti Energia erinevatel inseneriipersonali ametikohtadel. Töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (grupi- ja praktikajuhendaja)

Sirle Kupts – vene filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, magister , Tartu Riiklik Ülikool,1996-2018 tasemeeksamite läbiviija ja hindaja A2-C1 tasemetel